Enquestes sobre la inserció laboral dels titulats

Des de l'any 2001 AQU Catalunya en col·laboració amb les universitats catalanes realitzen cada tres anys l'enquesta conjunta d'inserció laboral als seus graduats i graduades.

Els objectius d'aquest projecte són poder comparar i integrar la informació per extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català, i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l'evoluació de la població titulada en relació amb la seva inserció laboral.

La perspectiva dels titulats universitaris complementa la dels ocupadors, recollida a l'enquesta d'ocupadors

Calendari

AQU Catalunya organitza els estudis sobre la inserció laboral de forma triennal: 2001, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017.

Informes de resultats

Els resultats de l'edició de 2007 van ser presentats per AQU Catalunya l'11 de juliol de 2017: benvinguda (vídeo), presentació (vídeo i powerpoint) i  taula rodona (vídeo).

Graus:

AQU Catalunya publica al seu web informes de resultats de l'enquesta d'inserció laboral (graus) corresponents a l'edició de 2017 i edicions anteriors de totes les universitats participants en l'enquesta.

Els resultats individuals de l'edició 2017 per titulació de grau i la seva comparació per centres que comparteixen la mateixa titulació es poden consultar directament des del web d'Inserció Laboral d'AQU. (atenció: en alguns casos AQU Catalunya publica resultats agregats per a un conjunt de titulacions. Consulta de les agrupacions de titulacions de la UAB).

La UAB disposa, en l'accès web a l'Observatori de Graduats de la UAB, d'informes sobre la inserció laboral dels titulats recollits des de l'any 1998 fins a l'edició 2014, incorporant estudis quantitatius -resultats de les enquestes sobre la inserció- i estudis qualitatius- resultats dels grups de discussió realitzats amb sectors empresarials i institucions relacionats amb la professionalització dels nostres titulats-. Es poden consultar els resultats de les diferents edicions de l'enquesta d'inserció laboral per titulació de la UAB. El document de l'edició 2014 conté els diferents informes publicats per AQU agrupats per a cadascuna de les titulacions de la UAB i l'informe de la UAB per subàrea (no publicat al web d'AQU).

Qüestionari enquesta inserció laboral 2017: Graus / Cicles (Llicenciatures i Enginyeries)

Màsters universitaris:

Els resultats individuals de l'edició 2017 per titulació de màster universitari seran publicats pròximament per AQU Catalunya.

L'edició del 2014 de l'estudis d'inserció laboral enquesta, per primera vegada, als graduats de màster universitari. AQU Catalunya publica al seu web informes de resultats d'aquesta enquesta. Consulta de l'informe de resultats per subàrea complet corresponent a la UAB.

Qüestionari enquesta inserció laboral 2014: Màsters universitaris

Programes de doctorat:

AQU Catalunya publica al seu web informes de resultats de l'enquesta d'inserció laboral (programes de doctorat) corresponents a l'edició del 2017 i edicions anteriors (2008, 2011 i 2014) de totes les universitats participants en l'enquesta

Qüestionari enquesta inserció laboral 2017: Doctorat

Resultat de l'enquesta d'inserció laboral per titulació de la UAB