Clústers de recerca de la facultat

Els clústers de la Facultat

Clústers de recerca de la facultat

Des de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia es treballa per fomentar la recerca sobre 3 temàtiques transversals  (clústers temàtics) en les que el PDI de la facultat és especialment fort. Aquests tres clústers interdisciplinaris estan pensats per ser molt transversals, per ajudar a articular el debat interdisciplinari i facilitar la transferència entre la recerca i docència.

Els clústers són els següents: 

1) Política global i política: Perspectives interdisciplinàries (Global policy and politics: interdisciplinary perspectives) 

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia compta amb investigadors, tant novells com experimentats, amb un ampli interès en la política global i la política, per tal de debatre temes clau d'una manera que creui fronteres disciplinàries. Aquestes investigadores s'ocupen de la interacció entre la política global i l'establiment de l'agenda en múltiples sectors polítics (seguretat, medi ambient, salut, educació), de l'aparició de nous actors polítics en l'escenari de la governança global, i de les dinàmiques de difusió i traducció de les polítiques, i ho fan des d'una varietat i enfocaments disciplinaris;  

2) Superant les desigualtats: Construir comunitats sostenibles i inclusives (Overcoming inequalities: Building sustainable and inclusive communities);  

Part del personal docent i investigador afiliat a la Facultat centra la seva atenció en el creixement, l'evolució i els principals impulsors de les desigualtats, així com en els factors que amenacen la cohesió social i la democràcia en les societats contemporànies. Això inclou també la investigació que explora, explica i avalua les polítiques i estratègies destinades a contrarestar les desigualtats i construir comunitats sostenibles i inclusives. Aquesta investigació abasta un ampli ventall de sectors (educació, gènere, salut, benestar, habitatge, desenvolupament urbà i polítiques fiscals), i múltiples nivells (local, nacional, global). També hi ha diverses investigacions que participen en activitats de transferència de coneixements destinades a col·laborar amb organismes públics i agents socials en aquests àmbits. 

3) Diversitat, identitat i poder en un món transnacional (Diversity, identity and power in a transnational world).  

Finalment, un altre gran grup d'acadèmics i acadèmiques afiliats/des a la nostra Facultat investiga en la intersecció de la diversitat, la identitat i el poder. Es presta especial atenció als processos de formació i mobilització de la identitat religiosa, ètnica i nacional en el món contemporani i amb una perspectiva transnacional. Un altre enfocament d'aquestes investigadores té a veure amb els processos de discriminació, estigmatització i violència, i les respostes que produeixen en termes de moviments socials i polítiques públiques. Aquestes qüestions s'aborden mitjançant una àmplia gamma d'enfocaments metodològics i antecedents teòrics. Destaca l’interès pels entorns d’Europa i la Mediterrània. 

 

Aquestes tres àmplies agendes acadèmiques mostren les àrees estratègiques de recerca que desenvolupa el personal sènior i júnior de la Facultat. 

El treball en aquestes temàtiques transversals s'emmarca en la voluntat de potenciar dos objectius estratègics del centre: 

a) per una banda, la voluntat de construir el millor entorn possible per poder desenvolupar satisfactòriament les diferents activitats en tots els àmbits (docència, recerca, gestió, internacionalització i transferència) fomentar xarxes per a la col·laboració i el compromís, i promoure sinergies per crear nous resultats i més impacte social i científic. 

b) I per altra banda, i de forma més específica, treballar per tal que els resultats de la recerca realitzada pel professorat de la facultat reverteixin de forma positiva en la docència i enriqueixin l'experiència dels estudiants. D’aquesta forma, l’acció s’ha presentat al pla de millora de l’acreditació de centre que acaba de superar la facultat a inicis d’aquest any.