Estudiar

Reconeixement de crèdits

Requisits

Si has superat ensenyaments universitaris a la UAB o a qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol o de l'estranger, pots sol·licitar el reconeixement i la transferència de crèdits en cas que se t'admeti en uns altres estudis de grau o de màster.

Aquests crèdits poden ser objecte de reconeixement tant si has obtingut el títol oficial corresponent com si no has acabat els estudis (assignatures i mòduls).

El reconeixement implica que la UAB accepta els ensenyaments previs i permet incorporar els crèdits reconeguts al nou expedient acadèmic, perquè tinguin la consideració de formació superada. També es tindran en compte per fer la baremació del nou expedient.

La sol·licitud ha d’incloure la totalitat dels ensenyaments superats que constin a l'expedient acadèmic dels estudis anteriors. El reconeixement de crèdits es duu a terme tenint en compte l'equivalència entre les competències i els continguts de formació dels estudis previs i dels nous estudis.

Si la sol·licitud de reconeixement de crèdits s'accepta, els ensenyaments reconeguts s'incorporen al nou expedient acadèmic quan es duu a terme el pagament del preu del reconeixement de crèdits (que marca el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya). Una vegada incorporats els crèdits, no s'hi pot renunciar.

Així mateix, quan s'accepti la sol·licitud de transferència, tots els ensenyaments superats i inclosos en el certificat acadèmic dels estudis previs s'incorporaran al nou expedient acadèmic i no hi podràs renunciar.

Tanmateix, si vols fer simultaneïtat d'estudis, no es pot tramitar la transferència de crèdits.

Els ensenyaments transferits no computen a efectes de la superació dels nous estudis ni de la baremació al nou expedient acadèmic.

 

Presentació de sol·licituds
Cal presentar la sol·licitud en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu, i adreçar-la al deganat o direcció del centre en què se t'ha admès per cursar els nous estudis. Aquesta sol·licitud es lliura a la gestió acadèmica del centre, acompanyada de la documentació següent:

Formulari de sol·licitud.
- Certificació acadèmica personal, suplement europeu al títol o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic en què figuri la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
- Guia docent del mòdul o assignatura, en què figurin les competències, els continguts, els coneixements associats i el nombre de crèdits o d'hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
- Pla d'estudis o quadre d'assignatures o mòduls exigits per assolir els ensenyaments previs, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.
- Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

Si els ensenyaments previs els has obtingut a una universitat de fora de l'Estat espanyol, s'ha de presentar, addicionalment, la documentació següent:
- Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.
- Si escau, la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat.

Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d'estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea. 

 

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021
Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU) 
Servei d'equivalència de notes mitjanes de l'ANECA 
Legalització de documents (Ministeri d'Educació) 
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)