Qualitat Grau en Infermeria (escola adscrita)

Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centres

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

QUALITAT

L’EUI-Sant Pau té una cultura de la qualitat consolidada, basada en una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions dirigides a garantir i millorar la qualitat dels seus estudis, de l’activitat docent i de recerca, i de la seva gestió. El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’EUI- Sant Pau disposa de mecanismes que permeten planificar, executar i analitzar les actuacions, plantejar accions de millora i retre comptes a la societat. A on l’avaluació és considerada no com un fi, sinó com un mitjà per a aconseguir la qualitat desitjada, i un element cabdal per poder conèixer el grau de compliment del nostre centre.