Pla d'estudis Grau en Infermeria (escola adscrita)

Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 9 ECTS orientada a l’avaluació de les competències associades al títol.

Requisits de matriculació del TFG:

Segons la normativa genèrica i la normativa de permanència de la UAB, s’hi poden matricular els estudiants de 4t curs de Grau d’Infermeria que acompleixin els requisits establerts:  

Haver realitzar un mínim de 2/3 (160 ECTS) del total de crèdits de la titulació (240 ECTS).
L’estudiant s’ha d’haver matriculat també de totes les assignatures requerides per obtenir la titulació.

Per poder matricular-se d’assignatures de quart curs d’estudis de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs.

Descripció general del Treball Fi de Grau:  

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 9 ECTS orientada a l’avaluació de les competències associades al títol. El TFG és una activitat majoritàriament autònoma supervisada i avaluada pel un  tutor/ra. Té com a finalitat l’aplicació de les competències adquirides durant el procés formatiu seguit en el decurs del Grau d’infermeria i constitueix un exercici integrador o de síntesi dels estudis per a consolidar la formació rebuda.

L’estudiant, de Grau en Infermeria, escollirà un tema que tingui relació amb una de les següents àrees temàtiques proposades per l’EUI-Sant Pau

  • Bases de la Infermeria
  • Infermeria Clínica
  • Infermeria Comunitària
  • Pràcticum

Característiques bàsiques del TFG:

El TFG comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament del Grau d’Infermeria (veure annex 1). L’estudiant podrà triar entre dues tipologies diferents a l’hora d’enfocar i estructurar el TFG: l’opció professionalitzadora i l’opció d’investigació.

Estudiant en programes de mobilitat i intercanvi:

La presentació i defensa oral es durà a terme durant el mes de maig i es reserva la darrera setmana pels estudiants que es trobin en un programa de mobilitat.

Etapes del TFG i avaluació:

En el procés d’avaluació es considerarà les següents ponderacions:

  • El seguiment tutorial: 25% (5% entrega mes de Novembre + 5% entrega mes de Gener + 15% seguiment tutorial). Atès el caràcter pràctic de les classes i seminaris, el professorat  tutor/a podran portar a terme la valoració de l’aprofitament que l’estudiant faci dels mateixos a partir del control de l’assistència a classe i una prova escrita.
  • Memòria del treball escrit: 45 %.
  • Presentació i defensa oral del treball: 30 %. La presentació i defensa oral es durà a terme durant el mes de maig i es reservarà la darrera setmana pels estudiants que es trobin en un programa de mobilitat. Per a la presentació del treball es requereix l’informe favorable per part del professorat tutor/a. La defensa oral es realitza davant un tribunal constituït per dos professors/es de la titulació.

________________________________________________________________________