Pla d'estudis Grau en Infermeria (escola adscrita)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Infermeria

Horaris

Un torn (classes al matí, de 8h o 9h a 13h o 14h, i pràctiques clíniques al matí, tarda o nit).

Taula de crèdits per curs

 

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   27 24 9
Totals 60 147 24 9

 

 

Període lectiu

Matriculació anual, planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i parcial.

Mencions

Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia
Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Estructura del Cos Humà
- Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I
- Ciències Psicosocials
- Cultura, Societat i Salut
- Comunicació i TIC
- Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria
- Nutrició (1)
- Metodologia Científica i Bioestadística
- Funció del Cos Humà II (anual)
- Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria
- Farmacologia
- Simulació I (anual)
- Comunicació Terapèutica
- Educació per a la Salut (anual)
- Pràcticum I (anual)
- Cures Infermeres a l'Adult I
- Salut Pública (2)
- Infermeria Familiar i Comunitària
- Pràcticum II
- Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
3r curs 4t curs

- Cures Infermeres a l'Adult II
- Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona
- Cures en Infermeria en Situacions Complexes
- Pràcticum III
- Cures Infermeres en el Procés d'Envellir
- Cures Infermeres en Salut Mental
- Pràcticum IV (anual)
- Pràcticum V

- Pràcticum VI (anual)
- Pràcticum VII (anual)
- Simulació II (anual)
- Treball de Final de Grau (anual)

 


(1) Aquesta assignatura es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Dietètica.
(2) Aquesta assignatura es pot convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental.

Més informació.

Assignatures optatives

4t curs
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 24 crèdits vinculats a cada itinerari. 
Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia
- Atenció d'Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs / 6 cr.
- Avenços Terapèutics i Tecnològics en Cardiologia / 3 cr.
- Educació Sanitària a Persones amb Problemes Cardíacs / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Cures Infermeres en Cardiologia / 12 cr. (*)
- Atenció d'Infermeria a la Persona amb Problemes Oncològics / 6 cr.
- Teràpies Complementàries en la Persona amb Càncer / 3 cr.
- Cures Pal·liatives a la Persona amb Càncer / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Cures Infermeres en Oncologia / 12 cr. (*)


(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques externes.