Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Infermeria

Horaris

Un torn (classes al matí, de 8 a 13 h, i pràctiques clíniques al matí, de 7/8 a 13 h, o a la tarda, de 14/15 a 20/21 h).

Taula de crèdits per curs


  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   21 30 9
Totals 60 141 30 9

 

Període lectiu

Matriculació anual, planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i parcial.

Mencions

Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia
Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Estructura del Cos Humà
- Funció del Cos Humà I
- Ciències Psicosocials
- Ciències Socials i Salut
- Comunicació i TIC
- Farmacologia
- Nutrició i Dietètica (1)
- Metodologia Científica i Bioestadística
- Funció del Cos Humà II
- Salut Pública (2)
- Bases Teòriques d'Infermeria
- Bases Metodològiques d'Infermeria
- Comunicació Terapèutica
- Educació per a la Salut
- Pràctic I
- Cures Infermeres a l'Adult
- Ètica i Legislació
- Infermeria Familiar i Comunitària
- Pràctic II
- Pràctic III
3r curs 4t curs
- Cures Infermeres a la Dona en el Cicle Reproductor i Climateri
- Cures Infermeres al Nen i l'Adolescent
- Cures Infermeres en Situacions Complexes
- Pràctic IV i V
- Cures Infermeres a l'Ancià
- Cures Infermeres en Salut Mental
- Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
- Pràctic VI i VII
- Pràctic VIII
- Treball de Final de Grau

(1) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Dietètica.
(2) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS de Salut Ambiental.
Més informació.

Assignatures optatives

4t curs
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari. 
Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia Menció en Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia
- Atenció d'Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs / 6 cr.
- Avenços Terapèutics i Tecnològics en Cardiologia / 3 cr.
- Educació Sanitària a les Persones amb Problemes Cardíacs / 6 cr.
- Antropologia de la Salut / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Cures Infermeres en Cardiologia / 12 cr. (*)
- Teràpies Complementàries i Convencionals en la Persona amb Càncer / 6 cr.
- Atenció d'Infermeria a la Persona amb Problemes Oncològics / 6 cr.
- Cures Pal·liatives a la Persona amb Càncer / 3 cr.
- Antropologia de la Salut / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Cures Infermeres en Oncologia / 12 cr. (*)
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.

(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques externes.