Treball de fi de grau

Treball de fi de grau de Grau d'Estadística Aplicada (GEA) de la UAB

El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura de 12 crèdits de 4t curs. Es tracta de l'única assignatura de caràcter obligatori del curs i en la què tots els estudiants hauran de realitzar un treball d'àmbit acadèmic. Les activitats formatives del TFG són la realització d'un assaig i la preparació de la seva defensa pública. No es requereix que els TFG continguin resultats originals.

Els TFG poden ser de caire més aviat teòric (algun tema d'estadística que no es treballa en cap de les assignatures del grau) o de caire més pràctic (estudiar en profunditat un problema i/o unes dades concretes). En el primer cas haurà de contenir exemples d'aplicació pràctica dels resultats estudiats. En el segon cas, haurà de contenir una fonamentació teòrica adequada dels resultats que s'utilitzen.

L’extensió del TFG pot ser variable però es recomana entre les quinze i les trenta pàgines. El treball es podrà presentar en català, castellà o anglès. A la primera plana figurarà títol, autor i tutor, lloc i dates on es desenvolupa el treball. Després seguirà amb un resum que estarà en la mateixa llengua del text i amb la seva versió en llengua anglesa. Els continguts no originals han d'estat clarament citats i la referència s’inclourà en la bibliografia que apareixerà al final del text.

Els treballs s'hauran de lliurar al Campus Virtual en un fitxer en format pdf. A la presentació l'estudiant haurà d'explicar, com a mínim, el plantejament i els objectius del treball, la metodologia i les fonts o materials utilitzats, l'estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions a què ha arribat.

                          Calendari TFG del GEA
 
Convocatòria Febrer  Juny Setembre
Entrega Projecte 15 Octubre 10 Març   24 Abril
Entrega Treball       15 Gener 15 Juny   27 Juliol
Lectura aproximada 6 Febrer 6 Juliol  7 Setembre
Data límit matrícula 30 Setembre 27 Febrer 27 Febrer
                                     

Fixeu-vos que el TFG de la convocatòria de setembre cal entregar-lo al juliol
No entregar a temps el projecte comporta un canvi automàtic de convocatòria. Es pot canviar a una convocatòria posterior avisant amb temps i només un cop (fins el 21 de desembre per a presentar-lo a la convocatòria de Febrer i el 30 de maig per a presentar-lo a les convocatòries de Juny o Setembre). Qualsevol altre canvi, si realment es pot fer, comportarà limitar a 8 la qualificació màxima assolible.

Els treballs s'hauran de lliurar per escrit als membres del tribunal en un fitxer en format pdf, i en paper si el tribunal ho demana. A la presentació l'estudiant haurà d'explicar, com a mínim, el plantejament i els objectius del treball, la metodologia i les fonts o materials utilitzats, l'estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions a què ha arribat.

Guia Treball Final de Grau