Pla d'estudis Grau en Humanitats

Treball de fi de grau

Els estudis del grau d'Humanitats han de concloure amb l'elaboració i defensa d'un treball final, de 6 crèdits ECTS. L'objectiu formatiu és l'elaboració d'un treball d'investigació, de síntesi o aplicat, que tingui relació amb les matèries del grau i que permeti demostrar les competències adquirides al llarg dels cursos.
Hi ha diferents tipus de treball per tal que l'alumnat pugui demostrar les seves capacitats: treball d’investigació, estat de la qüestió sobre una temàtica concreta i basat en un repertori bibliogràfic, recull de fonts primàries i el seu anàlisi, assaig personal sobre una problemàtica, treball sobre un aspecte professional o un treball relacionat amb les pràctiques externes.
 
Coordinadora del TFG: Oscar Jané Checa (Oscar.Jane@uab.cat)
 
Guia Docent
 
El treball pot ser publicat, un cop avaluat, en el Dipòsit Digital de la UAB

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.