Pla d'estudis Grau en Humanitats

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Interpretar la diversitat social i cultural.
 • Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
 • Identificar les característiques de l'espai i el territori per poder gestionar els recursos per al desenvolupament local i territorial.
 • Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
 • Analitzar críticament la cultura contemporània.
 • Identificar els processos històrics en els quals s'inscriu la cultura contemporània.
 • Utilitzar adequadament els recursos i metodologies que s'utilitzen en l'estudi de la cultura contemporània.
 • Analitzar críticament la cultura que es fa en l'actualitat i les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.