Pla d'estudis Grau d'Estudis Clàssics

Treball de fi de grau

L’objectiu del Treball de Fi de Grau és dur a terme un treball de recerca sobre qualsevol de les matèries del grau o la interrelació entre elles. El contingut del treball podrà ser una síntesi bibliogràfica o una investigació aplicada.

El treball consisteix en:

  • Elaboració i presentació d'un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol.
  • Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit.
  • Plantejament del marc teòric.
  • Defensa oral del treball davant de dos professors, un dels quals serà el tutor del treball.

La Comissió de Docència, prèvia consulta de les àrees de la titulació, farà una proposta de temes per l'elaboració del treball fi de grau. L'estudiant pot proposar un altre tema, sempre que compti amb el vist-i-plau del seu tutor i l'aprovi la Comissió de Docència.

Guia Docent
 
Coordinador del TFG: Oscar de la Cruz  (Oscar.DeLaCruz@uab.cat)

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.