Pla d'estudis Grau d'Estudis Clàssics

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
 • Obtenir informació, a partir de l'estudi de les fonts escrites gregues i llatines, que permetin un accés a diferents aspectes dels realia (realitat sociocultural del món antic).
 • Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
 • Relacionar fets lingüístics de les llengües indoeuropees, de les llengües clàssiques i de les llengües romàniques.
 • Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
 • Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
 • Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
 • Identificar i valorar les principals fites històriques, sociopolítiques, científiques, literàries i culturals del món grecoromà.
 • Sintetitzar el debat actual sobre el lloc de la tradició clàssica a Occident.
 • Sintetitzar el debat actual sobre el lloc de la tradició clàssica a Occident.
 • Resumir els principals arguments dels debats epistemològics i metodològics en estudis clàssics i les principals tècniques de recerca.
 • Demostrar que es coneix l'evolució de la imatge artística de l'antiguitat.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural.
 • Identificar els principals problemes epistemològics relatius a la naturalesa i l’estructura de la narració com a tipus de text i gènere
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques
 • Comentar textos narratius, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica
 • Sintetitzar els fonaments teòrics bàsics de la reflexió sobre el fet literari des de l'antiguitat en les seves diferents formes Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana. Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Identificar els diferents mitjans i instruments que les noves tecnologies posen al nostre abast per fer un tractament automatitzat del llenguatge natural.