Pla d'estudis Grau d'Estudis Clàssics

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

graduat/da en Estudis Clàssics

Horaris

Un torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció de Grec
Menció de Llatí
Menció de Literatura Comparada
Menció de Lingüística
Menció de Fonts per a l'Estudi del Món Antic i Medieval

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Instruments per als Estudis Clàssics
1r semestre
 • Gramàtica Grega
 • Gramàtica Llatina
 • Literatura Comparada
 • Llengua Estrangera (Francès, Alemany, Italià) (*)
2n semestre
 • Textos Grecs
 • Textos Llatins
 • Grans Temes de la Filosofia
 • Grans Temes de la Història
 • Introducció a la Lingüística
(*) Triar una de les tres llengües.
1r semestre
 • Prosa Grega Clàssica
 • Prosa Llatina Clàssica
 • Literatura Grega Arcaica i Clàssica
 • Arqueologia Clàssica
 • Pensament Grec
2n semestre
 • Literatura Llatina de l'Època Republicana
 • Lingüística Indoeuropea
 • Poesia Èpica Grega Arcaica
 • Poesia Èpica Llatina
 • Pensament Romà
 
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Drama Grec
 • Prosa Llatina Postclàssica
 • Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística 
 • Civilització de Grècia
2n semestre
 • Lírica Grega
 • Lírica Llatina
 • Literatura Llatina de l'Època Imperial 
 • Civilització de Roma
   
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r  i 4t cursos
 •  Idioma Modern I  i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec Modern, Romanès) (*)
 • Mitologia i Literatura
 • Pràctiques Externes
 • Història Social i Econòmica de l'Antiguitat  
 

(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Les assignatures de quart curs s'organitzen en itineraris d'especialització o mencions, tot i que l'estudiant les pot configurar com vulgui per tal d'obtenir una formació més general.
Cal cursar 30 ECTS de l'oferta de cada menció (5 assignatures) per a l'obtenció de la mateixa.

Fonts per a l'Estudi del Món Antic i Medieval Grec
 • Epigrafia Grega
 • Epigrafia Romana
 • Elements per a l'Edició de Textos Antics
 • Civilitzacions Indoeuropees del Món Antic
 • Grec Micènic
 • Paleografia
 • Mitologia i Religió
 • Llatí Medieval
 • Fonts Clàssiques d'Hispània
 • La Formació d'Europa (S. V-XI)
 • Epigrafia Grega
 • Elements per a l'Edició de Textos Antics
 • Mitologia i Religió
 • Grec Micènic
 • Gramàtica Comparada de les Llengües Clàssiques
 • Els Clàssics en la Cultura Contemporània
 • Literatura Grega i la seva Transmissió
 • Lingüística Grega
 • Art Grec
Llatí Literatura Comparada
 • Epigrafia Romana
 • Llatí Medieval
 • Elements per a l'Edició de Textos Antics
 • Mitologia i Religió
 • Llatí Vulgar
 • Gramàtica Comparada de les Llengües Clàssiques
 • Els Clàssics en la Cultura Contemporània
 • Literatura Llatina i la seva Transmissió
 • Lingüística Llatina
 • Art Romà
 • Teoria i Anàlisi de la Narrativa
 • Teoria i Anàlisi de la Poesia
 • Teoria i Anàlisi del Teatre
 • Pensament Literari
 • Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
 • Literatura, Gèneres i Sexualitats
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
 • Literatura Comparada i Estudis Culturals
 • Tradició Literària Occidental I
 • Tradició Literària Occidental II
Lingüística  
 • Adquisició del Llenguatge
 • Tecnologies del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Morfologia i Sintaxi
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Sociolingüística
 • Tipologia Lingüística
 • Teoria del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Llenguatge, Cultura i Cognició
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
   
 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.