Matrícula Grau d'Estudis Clàssics

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Heu d'enviar la documentació que acredita la gratuïtat o bonificació de matrícula a través del següent formulari:

Formulari de documentació de la teva gestió acadèmica

En quin cas cal enviar documentació per acreditar la bonificació o gratuïtat?

 • Si la documentació s’ha presentat per fer la matrícula de les PAU a Catalunya, no s’ha de tornar a enviar (per exemple, títol de família nombrosa)
 • Si la UAB ja disposa d’aquesta documentació vigent no s’ha de tornar a enviar (perquè la vas presentar en un altre centre de la UAB en un curs anterior per exemple).
 • Si la UAB té la documentació, però no està vigent, sí que s’ha d’enviar, excepte els títols de família nombrosa emesos a Catalunya.

Posteriorment, abans del 8 de novembre, cal lliurar a la gestió acadèmica, presencialment o per correu certificat, l’original o una còpia compulsada. En cas que no s'hagi presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a modificar el preu de la de matrícula i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

Documentació que cal aportar

 • Document d'identitat:
  • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
  • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de presentar a la gestió acadèmica l'original i fotocòpia del NIE o passaport. Mentre no aporti cap d'aquests dos documents, s’admetrà provisionalment el document d’identificació del seu país fins al 15 de desembre, però aquest alumnat no podrà signar convenis de pràctiques externes si no presenta un dels dos documents. En cas que no s’aporti la documentació requerida abans del 15 desembre, s’anul·larà la matrícula de les assignatures amb cotització d’aquest alumnat.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposen del TIE, tenen un termini màxim de tres mesos des de la data de matrícula per lliurar el document.
 • Ordre de domiciliació directa – SEPA. S’ha d’imprimir i signar i enviar a través del formulari habilitat amb aquesta finalitat a la gestió acadèmica de la Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.
 • En cas de tenir 28 anys o més, cal presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. En aquest sentit, pots contractar a la matrícula l’assegurança complementària que ofereix la UAB.
 • En algunes  assignatures o  graus és obligatori contractar l'assegurança complementària, que sortirà preseleccionada a la matrícula.
 • En els casos en els que una assignatura requereix estar en contacte amb menors d'edat és necessari que a l’inici de curs lliuri al centre on es desenvolupi aquesta assignatura, un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que acrediti  la manca de delictes d'aquest tipus. Aquesta informació apareix a pantalla quan es fa la matrícula. 
 • Document acreditatiu d'accés als estudis:
Via d’accés Documentació acreditativa
Estudiants amb PAU i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen.
Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys No cal presentar cap documentació.

Estudiants amb estudis iniciats que han obtingut plaça en uns altres estudis per preinscripció

No cal presentar cap documentació (tampoc el trasllat d’expedient)
Estudiants amb resolució positiva d'admissió per canvi d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat espanyol).
Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol.
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

No cal presentar la credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
No cal presentar cap documentació que acrediti la superació de la fase específica de les PAU.

 

Documentació que s’ha de tenir preparada per a la matrícula, però que no cal enviar: 

 • Número d’afiliació a la Seguretat Social. En el procés de matrícula es pot omplir el camp NUSS (número d’afiliació a la Seguretat Social). No és imprescindible indicar-lo ni cal presentar posteriorment cap documentació. No obstant, abans de fer qualsevol estada de pràctiques hauran de facilitar aquesta dada a la gestió acadèmica. 

 

                                            SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2024-2025 Documentació acreditativa

Beca de règim general per a  estudis universitaris

 

Per poder gaudir provisionalment de la condició de becari o becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2024-2025 i complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria.

Al mes de setembre hauràs d’entrar novament al formulari de sol·licitud per actualitzar les dades indicant la titulació i universitat en què t’has matriculat.

Beca equitat Un cop iniciat el curs acadèmic, en el cas de no haver sol·licitat la beca de Règim General o bé d’incomplir els seus requisits acadèmics, pots sol·licitar la Beca Equitat a la pàgina de l'AGAUR.
Aquesta beca és per estudiants de grau i de màsters habilitants. 
Si la teva sol·licitud de beca es resol negativament, amb independència de poder interposar un recurs sobre la denegació o la proposta de denegació cal que abonis cautelarment l'import resultant en un únic pagament, el qual es carrega al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud. 

 

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2024-2025 Documentació acreditativa
Matrícula d’honor de batxillerat

Certificat de notes on consti la MH. Si has obtingut la Matrícula d’honor en un centre de Catalunya no cal que aportis cap document.

Matrícula d’honor de CFGS  Certificat de notes on consti la MH (també si s’ha obtingut en un centre de Catalunya) 
Títol de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya

No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.

Títol de família nombrosa expedit per altres comunitats autònomes

Títol de família nombrosa / carnet vigent.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula.

Discapacitat  reconeguda del 33% o superior Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).
 

La presentació de la documentació requerida en els terminis indicats és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

( *) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.