Pla d'estudis Grau en Matemàtiques

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Matemàtiques

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

 

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 51 9    
2n curs 9 51    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

 

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet.

Mencions

Menció en Economatemàtica
Menció en Estadística
Menció en Enginyeria Matemàtica
Menció en Matemàtica Fonamental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Funcions de Variable Real (anual)
 • Àlgebra Lineal (anual)
 • Fonaments de Matemàtiques
 • Física (anual)
 • Eines Informàtiques per a les Matemàtiques (anual)
 • Temes de Ciència Actual (anual)
 • Taller de Modelització
 • Càlcul en Diverses Variables i Optimització
 • Anàlisi Matemàtica
 • Geometria Lineal
 • Estructures Algebraiques
 • Mètodes Numèrics
 • Seminari de Matemàtica Discreta
3r curs 4t curs
 • Equacions Diferencials i Modelització I
 • Equacions Diferencials i Modelització II
 • Teoria de Galois
 • Anàlisi Complexa i de Fourier
 • Probabilitat i Modelització Estocàstica
 • Estadística
 • Topologia
 • Geometria Diferencial
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
Cal cursar 48 crèdits optatius. Es poden cursar de les assignatures vinculades a les mencions o es pot optar per una formació generalista.
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.
 
   
 • Pràctiques en Empreses (1)
 • Història de les Matemàtiques
 • Tendències Actuals de les Matemàtiques
 • Anàlisi Real i Funcional
 • Anàlisi Harmònica
 • Àlgebra Commutativa
 • Aritmètica
 • Topologia de Varietats
 • Geometria Riemanniana
 • Processos Estocàstics
 • Estadística Matemàtica
 • Bioestadística
 • Gestió Financera
 • Intel·ligència Artificial
 • Sistemes Dinàmics
 • Càlcul Numèric
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Mostreig Estadístic
 • Sèries Temporals
 • Investigació Operativa
 • Programació Avançada

(1) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits llevat d'aquesta, que és de 12 crèdits.

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits de les assignatures vinculades a cada itinerari. La resta de crèdits optatius es poden cursar de la mateixa menció o de la relació d'assignatures optatives de quart curs.

Menció en Estadísti ca Menció en Economatemàtica
 • Mostreig Estadístic
 • Sèries Temporals
 • Bioestadística
 • Estadística Matemàtica
 • Gestió Financera
 • Gestió Financera
 • Investigació Operativa
 • Sèries Temporals
 • Estadística Matemàtica
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
Menció en Enginyeria Matemàtica Menció en Matemàtica Fonamental
 • Investigació Operativa
 • Càlcul Numèric
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Programació Avançada
 • Intel·ligència Artificial
 • Anàlisi Real i Funcional
 • Anàlisi Harmònica
 • Àlgebra Commutativa
 • Aritmètica
 • Topologia de Varietats
 • Geometria Riemanniana
 • Processos Estocàstics
 • Sistemes Dinàmics
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Estadística Matemàtica
 • Tendències Actuals de les Matemàtiques (2)

(2)  S'ha de cursar obligatòriament per a obtenir la menció en Matemàtica Fonamental.