Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100088 - Àlgebra lineal  CAT ESP ENG

100091 - Eines informàtiques per a les matemàtiques  CAT ESP ENG

100090 - Física  CAT ESP ENG

100087 - Funcions de variable real  CAT ESP ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG

100089 - Fonaments de les matemàtiques  CAT ESP ENG

2n curs

100099 - Taller de modelització  CAT ESP ENG

100094 - Anàlisi matemàtica  CAT ESP ENG

100093 - Càlcul en diverses variables i optimització  CAT ESP ENG

100096 - Estructures algebràiques  CAT ESP ENG

100095 - Geometria lineal  CAT ESP ENG

100097 - Mètodes numèrics  CAT ESP ENG

100098 - Seminari de matemàtica discreta  CAT ESP ENG

3r curs

100103 - Anàlisi complexa i de Fourier  CAT ESP ENG

100100 - Equacions diferencials i modelització I  CAT ESP ENG

100101 - Equacions diferencials i modelització II  CAT ESP ENG

100105 - Estadística  CAT ESP ENG

100107 - Geometria diferencial  CAT ESP ENG

100104 - Probabilitat i modelització estocàstica  CAT ESP ENG

100102 - Teoria de Galois  CAT ESP ENG

100106 - Topologia  CAT ESP ENG

4t curs

100108 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

100112 - Àlgebra commutativa  CAT ESP ENG

100111 - Anàlisi harmònica  CAT ESP ENG

100122 - Anàlisi multivariant  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100110 - Anàlisi real i funcional  CAT ESP ENG

100113 - Aritmètica  CAT ESP ENG

100120 - Càlcul numèric  CAT ESP ENG

100130 - Disseny d'experiments  CAT(2018-19)

100119 - Equacions en derivades parcials  CAT ESP ENG

100115 - Geometria Riemanniana  CAT ESP ENG

100128 - Inferència estadística  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100121 - Integració numèrica d'equacions en derivades parcials  CAT ESP ENG

100125 - Investigació operativa  CAT(2018-19)

100117 - Models lineals  CAT ESP ENG

100123 - Mostreig estadístic  CAT(2018-19)

100109 - Pràctiques en empreses  CAT ESP ENG

100116 - Processos estocàstics  CAT ESP ENG

100126 - Programació avançada  CAT ESP ENG

100124 - Sèries temporals  CAT ESP ENG

100118 - Sistemes dinàmics  CAT ESP ENG

100127 - Tendències actuals de les matemàtiques  CAT ESP ENG

100114 - Topologia de varietats  CAT ESP ENG