Pla d'estudis Grau en Matemàtiques

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100088 - Àlgebra lineal (2020-21)

 100091 - Eines informàtiques per a les matemàtiques (2020-21)

 100090 - Física (2020-21)

 100087 - Funcions de variable real (2020-21)

 100092 - Temes de Ciència Actual (2020-21)

 100089 - Fonaments de les matemàtiques (2020-21)

2n curs

 100099 - Taller de modelització (2020-21)

 100094 - Anàlisi matemàtica (2020-21)

 100093 - Càlcul en diverses variables i optimització (2020-21)

 100096 - Estructures algebràiques (2020-21)

 100095 - Geometria lineal (2020-21)

 100097 - Mètodes numèrics (2020-21)

 100098 - Seminari de matemàtica discreta (2020-21)

3r curs

 100103 - Anàlisi complexa i de Fourier (2020-21)

 100100 - Equacions diferencials i modelització I (2020-21)

 100101 - Equacions diferencials i modelització II (2020-21)

 100105 - Estadística (2020-21)

 100107 - Geometria diferencial (2020-21)

 100104 - Probabilitat i modelització estocàstica (2020-21)

 100102 - Teoria de Galois (2020-21)

 100106 - Topologia (2020-21)

4t curs

 100108 - Treball de Final de Grau (2020-21)

Optatives

 100112 - Àlgebra commutativa (2020-21)

 100111 - Anàlisi harmònica (2020-21)

 100110 - Anàlisi real i funcional (2020-21)

 100113 - Aritmètica (2020-21)

 100119 - Equacions en derivades parcials (2020-21)

 106081 - Estadística Matemàtica (2020-21)

 100115 - Geometria Riemanniana (2020-21)

 106082 - Història de les Matemàtiques (2020-21)

 100121 - Integració numèrica d'equacions en derivades parcials (2020-21)

 100109 - Pràctiques en empreses (2020-21)

 100116 - Processos estocàstics (2020-21)

 100126 - Programació avançada (2020-21)

 100124 - Sèries temporals (2020-21)

 100118 - Sistemes dinàmics (2020-21)

 100127 - Tendències actuals de les matemàtiques (2020-21)

 100114 - Topologia de varietats (2020-21)