Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100088 - Àlgebra lineal  CAT ENG

100091 - Eines informàtiques per a les matemàtiques  CAT ENG

100090 - Física  CAT

100087 - Funcions de variable real  CAT ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT

100089 - Fonaments de les matemàtiques  CAT ESP ENG

2n curs

100099 - Taller de modelització  CAT ENG

100094 - Anàlisi matemàtica  CAT ENG

100093 - Càlcul en diverses variables i optimització  CAT ENG

100096 - Estructures algebràiques  CAT ENG

100095 - Geometria lineal  CAT ENG

100097 - Mètodes numèrics  CAT ENG

100098 - Seminari de matemàtica discreta  CAT

3r curs

100103 - Anàlisi complexa i de Fourier  CAT ESP ENG

100100 - Equacions diferencials i modelització I  CAT ENG

100101 - Equacions diferencials i modelització II  CAT ENG

100105 - Estadística  CAT ENG

100107 - Geometria diferencial  CAT ESP ENG

100104 - Probabilitat i modelització estocàstica  CAT ENG

100102 - Teoria de Galois  CAT ENG

100106 - Topologia  CAT ENG

4t curs

100108 - Treball de Fi de Grau  CAT

Optatives

100112 - Àlgebra commutativa  CAT

100111 - Anàlisi harmònica  CAT

100122 - Anàlisi multivariant  CAT ENG

100110 - Anàlisi real i funcional  CAT ESP ENG

100113 - Aritmètica  CAT ENG

100120 - Càlcul numèric  CAT ESP ENG

100130 - Disseny d'experiments  CAT

100119 - Equacions en derivades parcials  CAT

100115 - Geometria Riemanniana  CAT

100128 - Inferència estadística  CAT ENG

100121 - Integració numèrica d'equacions en derivades parcials  CAT ENG

100125 - Investigació operativa  CAT

100117 - Models lineals  CAT ENG

100123 - Mostreig estadístic  CAT

100109 - Pràctiques en empreses  CAT ENG

100116 - Processos estocàstics  CAT ENG

100126 - Programació avançada  CAT ESP

100124 - Sèries temporals  CAT ENG

100118 - Sistemes dinàmics  CAT ESP ENG

100127 - Tendències actuals de les matemàtiques  CAT

100114 - Topologia de varietats  CAT ESP ENG