Pla d'estudis Grau en Matemàtiques

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100088 - Àlgebra lineal

 100091 - Eines informàtiques per a les matemàtiques

 100090 - Física

 100087 - Funcions de variable real

 100092 - Temes de ciència actual

 100089 - Fonaments de les matemàtiques

2n curs

 100099 - Taller de modelització

 100094 - Anàlisi matemàtica

 100093 - Càlcul en diverses variables i optimització

 100096 - Estructures algebràiques

 100095 - Geometria lineal

 100097 - Mètodes numèrics

 100098 - Seminari de matemàtica discreta

3r curs

 100103 - Anàlisi complexa i de Fourier

 100100 - Equacions diferencials i modelització I

 100101 - Equacions diferencials i modelització II

 100105 - Estadística

 100107 - Geometria diferencial

 100104 - Probabilitat i modelització estocàstica

 100102 - Teoria de Galois

 100106 - Topologia

4t curs

 100108 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100112 - Àlgebra commutativa

 100111 - Anàlisi harmònica

 100110 - Anàlisi real i funcional

 100113 - Aritmètica

 100120 - Càlcul numèric

 100119 - Equacions en derivades parcials

 106081 - Estadística Matemàtica

 100115 - Geometria Riemanniana

 100133 - Gestió financera

 106082 - Història de les Matemàtiques

 100121 - Integració numèrica d'equacions en derivades parcials

 100125 - Investigació operativa

 100123 - Mostreig estadístic

 100109 - Pràctiques en empreses

 100116 - Processos estocàstics

 100126 - Programació avançada

 100124 - Sèries temporals

 100118 - Sistemes dinàmics

 100127 - Tendències actuals de les matemàtiques

 100114 - Topologia de varietats