Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis de Català i Espanyol

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Llengua i Lingüística
Menció en Literatura

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Literatura Medieval i del Segle d'Or
 • Discurs Oral i Escrit en Espanyol
 • Literatura Comparada
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot
 • Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat
 • Literatura Espanyola: des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes
 • Comentari de Textos Literaris
 • Introducció a la Lingüística
 • Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l'Oració a l'Enunciat
 • Gèneres Literaris i Societat Contemporània
 • Morfologia de l'Espanyol
 • Literatura Espanyola del Segle XVI
 • Fonaments de Filologia Catalana
 • Lèxic i Gramàtica
 • Literatura Catalana del Romanticisme al Realisme
 • Norma i Ús en Espanyol
 • Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
 • Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat
 • Fonologia Catalana
 • De Bernat Metge a Curial e Güelfa
3r curs 4t curs
 • Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
 • Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
 • Fonaments Lingüístics de la Normativa
 • Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
 • Literatura Espanyola Contemporània
 • Sintaxi Catalana
 • Poesia Catalana Contemporània
 • Dialectologia Catalana
 • Comentari Lingüístic de Textos Literaris
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 

3r i 4t curs
- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

De les assignatures optatives anteriors, es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.
- Pràctiques Professionals I
- Pràctiques Professionals II
 


Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 42 crèdits (7 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció en Llengua i Lingüística Menció en Literatura
 • Tipologia Lingüística*
 • Adquisició del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Teoria del Llenguatge
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Història Social de la Llengua Catalana
 • Gramàtica Històrica Catalana
 • Morfologia Catalana
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
 • Llengua Estàndard: Aplicacions Professionals en l'Era Digital
 • Política i Planificació Lingüístiques
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
 • Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
 • Gramàtica Històrica de l'Espanyol
 • L'Espanyol d' Amèrica
 • La Gramàtica a l'Aula: Metodologies i Aplicacions
 • L'Espanyol com a Llengua Estrangera
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada *
 • Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea
 • Teoria i Anàlisi de la Poesia
 • Ausiàs March i la Poesia Europea
 • El Conte Medieval Català i la Tradició Romànica
 • Literatura Catalana del Renaixement a la Il·lustració
 • La Narrativa: de Víctor Català a Mercè Rodoreda
 • Narcís Oller i el Realisme Europeu
 • Literatura i Periodisme: de Josep Pla a Montserrat Roig
 • Teatre Català
 • Literatura Hispanoamericana del Segle XX
 • Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana
 • Literatura Espanyola del Segle XVII
 • Literatura Medieval: Gèneres i Tradicions
 • Narrativa Espanyola Contemporània: Segles XX i XXI
 • Seminari Monogràfic de Literatura Espanyola
 • Perspectives i Tècniques Editorials

(*) Obligatòries de menció 

L'optativitat es pot fer triant entre les assignatures optatives del grau o bé cursant un mínor. La Facultat de Filosofia i Lletres ofereix una àmplia oferta de mínors en llengües i les seves literatures:

Mínor en Ciències del Llenguatge

Mínor en Cultura Clàssica

Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals

Mínor en Estudis Alemanys

Mínor en Estudis Bascos

Mínor en Estudis Gallecs

Mínor en Estudis Italians

Mínor en Estudis Literaris i Culturals

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.