Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Treball de fi de grau

L’assignatura Treball de Fi de Grau (TFG) té com a objectiu únic la realització d’un treball de recerca, de síntesi o aplicat, referit a qualsevol dels àmbits de les matèries del grau que l’estudiant estigui cursant, o a la seva interrelació. En el cas dels estudiants dels Graus Filològics Combinats, el TFG pot versar sobre qualsevol de les branques d’estudi implicades en el seu grau, en el benentès que el resultat final ha de permetre avaluar el grau d’assoliment per part de l’estudiant de les competències específiques i transversals associades al títol.
 
Cada estudiant ha de realitzar un TFG de forma individual i autònoma, però amb el suport d’un tutor, que li serà assignat entre els professors del grau. Aquest tutor s’encarregarà d’orientar l’estudiant i de fer el seguiment del TFG fins al seu lliurament final.
 
Les característiques formals del TFG així com els procediments per a la seva avaluació continuada poden variar en funció del Departament al qual l’estudiant s’adscrigui, però en tots els casos caldrà fer una presentació i una defensa pública del treball, que serà tinguda en consideració per a la nota final de l’assignatura.
 
Aquells treballs que compleixin amb els requisits de qualitat exigits, sempre que l’estudiant hi estigui d’acord, podran ser publicats al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 
Coordinadora: Maria Machuca (MariaJesus.Machuca@uab.cat)

Guia docent

Exemples de treballs d’anys anteriors

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.