Pla d'estudis Grau en Estudis Anglesos

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Estudis Anglesos

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Lingüística Anglesa Formal i Aplicada
Menció en Literatura i Cultura Angleses
Menció en Alemany
Menció en Lingüística
Menció en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a
l'Oració
- Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I
- Història Cultural de les Illes Britàniques
- Introducció a la Lingüística
- Literatura Comparada
- Gramàtica Anglesa II: l’Oració
- Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I
- Història Actual de les Illes Britàniques
- Introducció a la Filosofia del Llenguatge
- Introducció a la Literatura Anglesa

 
- Anàlisi Sintàctica de l’Anglès
- Fonètica i Fonologia Angleses I
- Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II
- Història Cultural dels Estats Units
- Literatura del Romanticisme Britànic
- Anàlisi del Significat en Anglès
- Fonètica i Fonologia Angleses II
- Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II
- Literatura dels Estats Units I: Segle XIX
- Literatura Victoriana
3r curs 4t curs
- Història de la Llengua Anglesa
- Anglès en el Context Global
- Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX
- Literatura Anglesa Medieval i de l’Humanisme
- Introducció a l’Adquisició i l’Ensenyament de
l’Anglès
- Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol
- Literatura dels Estats Units III: de la Segona
Meitat del Segle XX a l’Actualitat
- Literatura Anglesa del Renaixement i de la
Il·lustració
- Literatura Contemporània en Anglès: Segles XX i XXI
- Seminari d’Expressió Oral i Escrita Avançada en Anglès
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I i II (Alemany, Francès, Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, Èuscar, Gallec, Romanès) (*)
- Pràctiques Professionals I i II
(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Per obtenir una Menció, s'han de cursar 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari:

Menció en Lingüística Anglesa Formal i Aplicada Menció en Literatura i Cultura Angleses
- Traducció
- Anglès per a Finalitats Específiques
- Sociolingüística
- Anàlisi Sintàctica Avançada de l’Anglès
- Diacronia de l’Anglès
- Fonètica i Fonologia Experimental de l’Anglès
- Models per a l’Anàlisi Lingüística
- Adquisició de l’Anglès en Contextos Multilingües
- Ensenyament de l’Anglès com a Llengua Estrangera
- Aprenentatge i Ensenyament de la Pronunciació de l’Anglès
- Gestió de la Diversitat Lingüística
- Varietats de l’Anglès
- Aplicacions Lingüístiques
- Shakespeare i el seu Temps
- Poesia i Teatre Modern en Anglès
- Prosa en Anglès
- Crítica Literària en Anglès
- Estudis de Gènere en els Països de Parla Anglesa
- Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa
- Literatura Anglesa del Segle XVIII
- Literatura Anglòfona i Guerra
- Grans Autors de la Literatura en Anglès
- Ensenyament de la Literatura en Anglès
- Estudis Transnacionals en els Països de Parla Anglesa
Menció en Lingüística Menció en Alemany
- Tipologia Lingüística
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Semàntica i Pragmàtica
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Idioma Modern I i II Alemany
- Idioma Modern III, IV i V Alemany
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
- Història de la Cultura Alemanya
Menció en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada  
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Història de la Representació Teatral
- Literatura Comparada: Estètiques Modernes
i Postmodernes
 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. No totes es programen cada curs.