Pla d'estudis Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública i graduat/da en Dret

Horaris

Horaris: Un torn de matí i tarda

Pots consultar l'horari de primer curs més avall i el de la resta de cursos al següent enllaç.

Taula de crèdits per curs

Distribució dels crèdits Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60 6    
2n curs 48 21    
3r curs   75    
4t curs 6 63    
5è curs   51 18  
6è curs       24
Totals 114 216 18 24

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Ciència Política
 • Fonaments de Sociologia
1r semestre
 • Teoria del Dret
 • Organització Constitucional de l'Estat
 • Dret Romà
 • Instruments per a l'Estudi
2n semestre
 • Dret Constitucional I
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Dret Civil I
Anual
 • Economia Política
 • Relacions Internacionals
1r semestre
 • Dret Penal I
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Constitucional II
 • Introducció a l'Anàlisi de Dades
2n semestre
 • Dret Penal II
 • Dret de la Unió Europea
 • Política i Món Contemporani

 

3r curs 4t curs
Anual
 • Pensament Polític
 • Política Espanyola
1r semestre
 • Dret Penal III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social I
 • Dret Civil II
 • Gestió Pública
2n semestre
 • Dret Civil III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social II
 • Dret Mercantil I
 • Política Econòmica i Economia del Sector Públic
Anual
 • Metodologia de l'Anàlisi Política
1r semestre
 • Dret Processal I
 • Dret Mercantil II
 • Sistema Internacional Contemporani
 • Política Comparada I
 • Dret Administratiu I
2n semestre
 • Dret Processal II
 • Dret Civil IV
 • Comportament Polític
 • Dret Administratiu II
5è curs 6è curs
1r semestre
 • Dret Financer i Tributari I
 • Dret Administratiu III
 • Dret Internacional Privat
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Tècniques de Recerca
 • Anàlisi Electoral
2n semestre
 • Dret Financer i Tributari II
 • Política Comparada II
1r semestre
 • Treball de Final de Grau en Dret (12 crèdits)
 • Treball de Final de Grau en Ciència Política i Gestió Pública (12 crèdits)

Assignatures optatives


Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

5è curs  
Optatives de Ciència Política i Gestió Pública (cursar com a mínim 18 crèdits) Optatives de Dret (cursar com a màxim 6 crèdits)

 

 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Anàlisi de les Polítiques Públiques
 • Anàlisi de Polítiques Exteriors
 • Anàlisi i Resolució de Conflictes
 • Comunicació i Opinió Pública
 • Demografia
 • Economia Espanyola
 • Economia i Comerç Internacional
 • Finances Públiques
 • Govern Local
 • Govern Multinivell
 • Grups d'Interès i Moviments Socials
 • Negociació d'Intervencions Públiques
 • Organitzacions Internacionals
 • Partits
 • Política Catalana
 • Política Comparada III
 • Política Exterior Espanyola
 • Política Internacional Europea
 • Polítiques Comunitàries
 • Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 • Tècniques Quantitatives Avançades
 • Tècniques Qualitatives Avançades
 • Teoria de les Relacions Internacionals
 • Teoria Política
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Aspectes Internacionals i Interregionals del Dret de Persones, Família i Successions
 • Bioètica
 • Comunitats Autònomes, Ens Locals i Unió Europea
 • Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 • Dret de Família
 • Dret de la Seguretat Social
 • Dret de l'Assegurança
 • Dret de Nacionalitat i Estrangeria
 • Dret de Successions
 • Dret del Comerç Internacional
 • Dret del Consum
 • Dret del Medi Ambient
 • Dret del Menor
 • Dret del Mercat
 • Dret dels Sectors Regulats: Telecomunicacions i Energia
 • Dret dels Transports
 • Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
 • Det Global: Fonaments i Principis
 • Dret i Benestar Animal
 • Dret i Religions
 • Dret i Tecnologia
 • Dret Local
 • Dret Marítim
 • Dret Penal del Risc i Delinqüència Tecnològica
 • Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
 • Dret Privat Europeu
 • Dret Processal Laboral
 • Dret Urbanístic
 • Drets Fonamentals
 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • El Mètode del Cas: Jurisprudència Romana
 • Els Judicis Penals
 • Finançament dels Ens Públic Territorials
 • Fiscalitat Empresarial
 • Fiscalitat Internacional
 • Gènere i Dret
 • Gestió dels Litigis Civils
 • Història de les Cultures Jurídiques
 • Història del Dret  i de les Institucions a Catalunya
 • Imatges del Dret en el Cinema
 • Institucionalització del Sistema Internacional
 • Institucions Polítiques de Catalunya
 • Introducció a la Ciència Política
 • Introducció a la Criminologia
 • Introducció a l'Anàlisi dels Estats Comptables
 • La Participació dels Ciutadans en les Institucions de la Unió Europa
 • L'Impost de la Renda de les Persones Físiques i l'Impost de Successions i Donacions
 • Manteniment de la Pau i Polítiques Europees de Defensa
 • Multiculturalitat i Llibertat Religiosa
 • Pràctiques en Oficines Judicials / 3 cr.
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Protecció Penal de la Funció Pública
 • Responsabilitat Civil
 • Simulació Jurídica
 • Sistemes Jurídics Contemporanis