Formulari de prematrícula

Documentació

- Formulari de matrícula (es recull al Punt d'Informació, amb la carpeta i altres informacions)

- Original i fotocòpia del DNI o bé fotocòpia compulsada del DNI en el cas de matrícules delegades. Les persones que no disposin de DNI hauran d'aportar NIE i fotocòpia, o bé, Passaport i fotocòpia.

- Dades bancàries: Full d'autorització SEPA signat pel titular del compte (descarregar en word) (descarregar en pdf)

- En cas de tenir uns altres estudis universitaris finalitzats, certificat acadèmic i còpia compulsada del títol de grau o llicenciatura (si es tracta d'estudis obtinguts a la UAB no cal aportar aquesta documentació).

- En cas de gaudir d'algun tipus de bonificació de matrícula (Matrícula d'honor de Batxillerat, títol de família nombrosa, discapacitat, etc.) original i fotocòpia del document acreditatiu.
Si la bonificació és per família nombrosa cal que la documentació inclogui les dates de caducitat i el nombre de fills.

- En cas de matricular-se com a becari o becària condicional: credencial de beca o bé acreditació econòmica per formalitzar la matrícula (cal demanar-la al web d'AGAUR)

- En cas que l'alumne/a no pugui venir personalment el dia de la matrícula i delegui en una altra persona, cal aportar una autorització signada.

- En cas d'haver superat les PAU en una altra comunitat autònoma, comprovant de sol·licitud de trasllat d'expedient de les PAU.