Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Espanyol

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Llengua i Lingüística
Menció en Literatura

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l’Oració
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I
 • Literatura Comparada
 • Literatura Medieval i del Segle d’Or
 • Discurs Oral i Escrit en Espanyol
 • Introducció a la Literatura Anglesa
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I
 • Introducció a la Lingüística
 • Literatura Espanyola: des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes
 • Comentari de Textos Literaris
 • Història Cultural de les Illes Britàniques
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II
 • Literatura del Romanticisme Britànic
 • Fonètica i Fonologia de l’Espanyol
 • Literatura Espanyola del Segle XVI
 • Gramàtica Anglesa II: l’Oració
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II
 • Norma i Ús en Espanyol
 • Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
 • Llengua Espanyola: Unitat i Diversitat
3r curs 4t curs
 • Fonètica i Fonologia Angleses I
 • Història Cultural dels Estats Units
 • Morfologia de l’Espanyol
 • Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
 • Literatura dels Estats Units I: Segle XIX
 • Literatura Victoriana
 • Sintaxi de l’Espanyol: l’Oració Simple
 • Literatura Espanyola Contemporània
 • Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol
 • Comentari Lingüístic de Textos Literaris
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.
- Pràctiques Professionals I
- Pràctiques Professionals II
 

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 42 crèdits (7 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció en Llengua i Lingüística Menció en Literatura 
 • Tipologia Lingüística (*)
 • Adquisició del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Teoria del Llenguatge
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Anàlisi Sintàctica de l’Anglès
 • Anglès en el Context Global
 • Varietats de l’Anglès
 • Introducció a l’Adquisició i l'Ensenyament de l’Anglès
 • Anglès per a Finalitats Específiques
 • Traducció
 • Sintaxi de l’Espanyol: l’Oració Composta
 • Semàntica i Pragmàtica de l’Espanyol
 • Història de la Llengua Espanyola
 • L’Espanyol d’Amèrica
 • La Gramàtica a l’Aula: Metodologies i Aplicacions
 • L’Espanyol com a Llengua Estrangera
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada (*)
 • Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea
 • Pensament Literari
 • Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX
 • Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
 • Literatura Contemporània en Anglès: Segles XX i XXI
 • Prosa en Anglès
 • Ensenyament de la Literatura en Anglès
 • Estudis de Gènere en els Països de Parla Anglesa
 • Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa
 • Literatura Hispanoamericana del Segle XX
 • Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana
 • Literatura Espanyola del Segle XVII
 • Literatura Medieval: Gèneres i Tradicions
 • Narrativa Espanyola Contemporània: Segles XX i XXI
 • Seminari Monogràfic de Literatura Espanyola
 • Filologia Digital
 • Perspectives i Tècniques Editorials

(*) Obligatòries de menció 

L'optativitat es pot fer triant entre les assignatures optatives del grau o bé cursant un mínor. La Facultat de Filosofia i Lletres ofereix una àmplia oferta de mínors en llengües i les seves literatures:

Mínor en Ciències del Llenguatge

Mínor en Cultura Clàssica

Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals

Mínor en Estudis Alemanys

Mínor en Estudis Bascos

Mínor en Estudis Gallecs

Mínor en Estudis Italians

Mínor en Estudis Literaris i Culturals

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.