Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

104843 - Àlgebra Lineal  CAT ESP ENG

104853 - Anàlisi Exploratòria de Dades  CAT ESP ENG

104844 - Càlcul 1  CAT ESP ENG

104845 - Càlcul 2  CAT ESP ENG

104849 - Eines Informàtiques per a l'Estadística  CAT ESP ENG

104855 - Inferència Estadística 1  CAT ESP ENG

104846 - Introducció a la Probabilitat  CAT ESP ENG

104850 - Introducció a la Programació  CAT ESP ENG

104851 - Obtenció i Emmagatzematge de Dades  CAT ESP ENG

104847 - Probabilitat  CAT ESP ENG

2n curs

104848 - Mètodes Numèrics i Optimització  CAT ESP ENG

104867 - Anàlisi de la Supervivència  CAT ESP ENG

104869 - Aprenentatge No Supervisat  CAT ESP ENG

104872 - Bioinformàtica  CAT ESP ENG

104862 - Disseny d'Experiments  CAT ESP ENG

104857 - Distribucions Multidimensionals  CAT ESP ENG

104856 - Inferència Estadística 2  CAT ESP ENG

104860 - Models Lineals 1  CAT ESP ENG

104854 - Mostreig i Disseny d'Enquestes  CAT ESP ENG

104859 - Processos Estocàstics  CAT ESP ENG

3r curs

104870 - Aprenentatge Automàtic 1  CAT ESP ENG

104871 - Aprenentatge Automàtic 2  CAT ESP ENG

104873 - Estadística en les Ciències de la Salut  CAT ESP ENG

104874 - Introducció a l'Econometria  CAT ESP ENG

104858 - Mètodes Bayesians  CAT ESP ENG

104865 - Modelització Avançada  CAT ESP ENG

104864 - Modelització de Dades Complexes  CAT ESP ENG

104861 - Models Lineals 2  CAT ESP ENG

104863 - Sèries Temporals  CAT ESP ENG

104868 - Simulació i Remostreig  CAT ESP ENG

4t curs

103166 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

104886 - Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica  CAT ESP ENG

104879 - Anàlisi de Dades Longitudinals  CAT ESP ENG

104878 - Anàlisi de Dades Transversals  CAT ESP ENG

104877 - Consultoria Estadística  CAT ESP ENG

104880 - Disseny d'Assaigs Clínics  CAT ESP ENG

104876 - Enginyeria Financera Avançada  CAT ESP ENG

104875 - Introducció a l'Enginyeria Financera  CAT ESP ENG

104881 - Models Estadístics i Psicomètrics  CAT ESP ENG

104890 - Pràctiques Professionals de la Modalitat Analista  CAT ESP ENG

104891 - Pràctiques Professionals de la Modalitat Assessor  CAT ESP ENG

104889 - Pràctiques Professionals de la Modalitat Assistent  CAT ESP ENG

104887 - Salut Pública  CAT ESP ENG