Pla d'estudis Grau en Estadística Aplicada

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104843 - Àlgebra Lineal

 104853 - Anàlisi Exploratòria de Dades

 104844 - Càlcul 1

 104845 - Càlcul 2

 104849 - Eines Informàtiques per a l’Estadística

 104855 - Inferència Estadística 1

 104846 - Introducció a la Probabilitat

 104850 - Introducció a la Programació

 104851 - Obtenció i Emmagatzematge de Dades

 104847 - Probabilitat

2n curs

 104848 - Mètodes Numèrics i Optimització

 104867 - Anàlisi de la Supervivència

 104872 - Bioinformàtica

 104862 - Disseny d’Experiments

 104857 - Distribucions Multidimensionals

 104856 - Inferència Estadística 2

 104874 - Introducció a l’Econometria

 104860 - Models Lineals 1

 104854 - Mostreig i Disseny d’Enquestes

 104859 - Processos Estocàstics

3r curs

 104870 - Aprenentatge Automàtic 1

 104871 - Aprenentatge Automàtic 2

 104869 - Aprenentatge No Supervisat

 104873 - Estadística en les Ciències de la Salut

 104858 - Mètodes Bayesians

 104865 - Modelització Avançada

 104864 - Modelització de Dades Complexes

 104861 - Models Lineals 2

 104863 - Sèries Temporals

 104868 - Simulació i Remostreig

4t curs

 103166 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104886 - Anàlisi de Big Data en Bioinformàtica

 104879 - Anàlisi de Dades Longitudinals

 104878 - Anàlisi de Dades Transversals

 104866 - Avenços Metodològics (2023-24)

 104877 - Consultoria Estadística

 104876 - Enginyeria Financera Avançada

 104875 - Introducció a l’Enginyeria Financera

 104881 - Models Estadístics i Psicomètrics

 107511 - Pràctiques Professionals: Analista

 107512 - Pràctiques Professionals: Assessor

 107508 - Teoria de Jocs