Pla d'estudis Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
 • Demostrar que coneix l'impacte social dels mitjans de comunicació.
 • Identificar les tradicions comunicatives contemporànies catalana, espanyola i internacional i les seves modalitats d'expressió específiques, així com la seva evolució històrica i les teories i conceptes que les estudien.
 • Demostrar un coneixement adequat de la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context espanyol, europeu i mundial.
 • Gestionar creativament la comunicació persuasiva.
 • Demostrar que coneix les característiques narratives i expressives d'un missatge publicitari creatiu.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar les estratègies més adequades en el diàleg entre marques i consumidors.
 • Analitzar les dades dels mercats (competència, imatge de marca) per a l'elaboració d'un pla de comunicació.
 • Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i organitzacions.
 • Aplicar les tècniques creatives de la redacció d'anuncis.
 • Utilitzar les diferents teories i tècniques de composició gràfica de textos.
 • Demostrar que coneix les característiques expressives i narratives dels llenguatges audiovisuals.
 • Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que coneix l'estructura i les funcions del context tecnològic que intervé en el procés de la comunicació publicitària.
 • Utilitzar els diferents mètodes i instruments d'anàlisi que són habituals en la recerca en comunicació.
 • Comunicar conceptes i dades complexes de manera senzilla a través dels instruments convencionals d'exposició i presentació públics de resultats de les investigacions.
 • Aplicar els coneixements de les diferents disciplines de les ciències socials a l'estudi de la cultura com a paràmetre organitzador dels mercats, en l'àmbit de la publicitat com a sistema principal de la comunicació persuasiva.
 • Demostrar que coneix la legislació desenvolupada en l'àmbit de la comunicació social.
 • Demostrar que coneix els fonaments psicològics de la comunicació persuasiva (atenció, memòria, interès, processos d'associació d'idees, voluntat, desig).
 • Descriure les principals tendències de consum i estils de vida de les societats contemporànies en els mercats occidentals.
 • Expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les dues llengües oficials de manera oral i escrita.
 • Demostrar que coneix l'estructura professional i econòmica del sistema empresarial dels mitjans de comunicació.
 • Demostrar que coneix les teories de la composició fotogràfica.

Competències transversals

 • Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de missatges publicitaris.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Demostrar esperit crític i autocrític.
 • Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.