Pla d'estudis Grau en Informàtica i Serveis

Competències bàsiques

En finalitzar el Grau, l'estudiant serà capaç de:

 • Posseir i comprendre els coneixements que li permetin integrar solucions informàtiques multimèdia i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los assolir els seus objectius de manera efectiva i eficient en termes de costos, donant-los així avantatge competitiu.
 • Aplicar de manera apropiada teories, procediments i eines pròpies de l'enginyeria en el desenvolupament professional de la informàtica (especificació, disseny, implementació, desplegament ' implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
 • Emetre judicis i valoracions, amb les dades recollides a partir de l'anàlisi dels requeriments formulats per una empresa o institució, amb l'objectiu d'implementar sistemes d'informació que l'integrin presentada de diverses maneres (text, imatge, àudio, animacions, vídeo, etc.).
 • Planejar, redactar i exposar oralment projectes informàtics per al sector serveis, tant per a empreses com per institucions, amb la finalitat de millorar els seus àmbits de treball i els seus negocis.
 • Dirigir i responsabilitzar-se de la posada en marxa i de la millora constant dels projectes informàtics elaborats, així com ser capaç de valorar el seu impacte econòmic i social.
 • Desenvolupar un grau suficient d'autonomia per emprendre estudis especialitzats de la seva branca de coneixement o estudis de qualsevol altre tipus al llarg de tota la seva vida professional.

Competències específiques

 • Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials,conceptes, principis i teories relatives a la informàtica, així com a l'espectre de les seves disciplines de referència.
 • Dissenyar sistemes d'informació de manera robusta tenint en compte restriccions de temps i de cost.
 • Avaluar sistemes de hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.
 • Trobar solucions algorítmiques a problemes, comprenent la idoneïtat i la complexitat de les solucions proposades.
 • Demostrar coneixement i comprensió del context econòmic i organitzatiu en el qual desenvolupa la seva feina.
 • Analitzar, identificar i definir els requisits que han de satisfer-se per resoldre problemes o aconseguir objectius tant d'organitzacions com de persones.
 • Analitzar el paper i l'evolució de les Tecnologies de la Informació (TIC i Multimèdia) per a la seva inclusió en els serveis amb l'objectiu de millorar les seves característiques.
 • Dissenyar l'arquitectura, l'accessibilitat, l'ús i el disseny gràfic del sistema d'informació de l'empresa de serveis considerant l'experiència de l'usuari.
 • Adoptar la tecnologia per a que sigui realment eficient en el seu paper d'intermediari en el procés comunicatiu entre les empreses de serveis i els usuaris d'aquests sistemes.
 • Identificar els mecanismes que permeten la millora i avaluació de la productivitat i qualitat dels serveis, mitjançant la introducció de processos d'innovació, orientats a la satisfacció de l'usuari.

Competències transversals

 • Raonar i pensar científicament, buscant solucions als ocasionals problemes a través d'una visió global del context.
 • Treballar de manera autònoma gestionant el temps i els recursos disponibles.
 • Treballar en equip, en entorns multidisciplinaris i multilingües, respectant el rol dels diversos membres de l'equip.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de manera efectiva a un públic especialitzat i no especialitzat, així com en anglès.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica, professional i legal que es derivi de l'exercici de la pràctica professional.
 • Demostrar orientació cap a la qualitat i la millora continua, mantenint-se al dia en el món de l'enginyeria.