Pla d'estudis Grau en Estudis Anglesos

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Utilitzar l’anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals, relacionats amb l’estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d’usuari competent avançat (C1).
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès de nivell superior (C2).
 • Descriure i analitzar, sincrònicament i comparativament, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l’anglès i la seva evolució històrica.
 • Identificar i analitzar els principals corrents, gèneres, obres i autors de la literatura en anglès i comparada.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l’estudi de l’anglès.
 • Utilitzar metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i el seu context cultural i històric.
 • Aplicar els conceptes, els recursos i els mètodes adquirits a l’estudi de la llengua anglesa en un context social global, multilingüe, d’aprenentatge i ensenyament de llengües.
 • Aplicar la metodologia d’anàlisi i els conceptes crítics per analitzar la literatura, la cultura i la història dels països de parla anglesa.
 • Valorar críticament la producció lingüística, literària i cultural en anglès.
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.

Competències transversals

 • Demostrar habilitats per treballar autònomament i en equip a fi d’assolir els objectius planificats.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per captar i organitzar informació.
 • Aplicar els principis ètics científics en el tractament de la informació. T04. Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües (exceptuant l’anglès).