Pla d'estudis Grau en Veterinària

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar un coneixement genèric dels animals, del seu comportament i de les bases de la seva identificació.
 • Demostrar que es coneix i es comprèn l'estructura i la funció dels animals sans.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen la cria, la millora, el maneig i el benestar dels animals.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases físiques, químiques i moleculars dels principals processos que tenen lloc a l'organisme animal.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics i les aplicacions de la resposta immune.
 • Demostrar que es coneixen, que es comprèn i que es diferencien els principals agents biològics d'interès veterinari.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les alteracions de l'estructura i la funció de l'organisme animal.
 • Demostrar que es coneixen i s'utilitzen els conceptes i els mètodes estadístics aplicables a la veterinària.
 • Aplicar els fonaments que regeixen la transmissió i el manteniment de les malalties en les poblacions animals.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases generals dels tractaments medicoquirúrgics.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases de funcionament i d'optimització dels sistemes de producció animal i les seves repercussions sobre el medi ambient.
 • Demostrar que coneix les característiques botàniques, fisiològiques i la composició química de les espècies vegetals d'interès veterinari.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis de la ciència i tecnologia dels aliments, del control de qualitat dels aliments elaborats i de la seguretat alimentària.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen els aspectes d'organització, econòmics i de gestió en tots els camps de la professió veterinària.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les normes i lleis de l'àmbit veterinari i els reglaments sobre els animals i el seu comerç.
 • Demostrar que coneix els drets i deures del veterinari, fent una especial incidència en els principis ètics
 • Realitzar la història i l'exploració clínica precisa i completa dels animals.
 • Tractar i manejar els animals de manera segura i humanitària, i instruir altres persones perquè duguin a terme adequadament aquestes tècniques.
 • Avaluar correctament l'estat nutricional de l'animal i saber assessorar els altres sobre els principis de la cria i l'alimentació.
 • Recollir, preservar i remetre tot tipus de mostres amb l'informe corresponent.
 • Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar-ne els resultats clínics, biològics i químics, així com interpretar els resultats de les proves generades per altres laboratoris.
 • Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i instrumentals.
 • Utilitzar els equips radiogràfics i ultrasonogràfics, així com altres equipaments que puguin ser usats com a mitjans de diagnòstic, de forma segura i d'acord amb la normativa.
 • Fer els tractaments medicoquirúrgics més usuals en els animals.
 • Aplicar correctament els principis de l'esterilització de l'equipament quirúrgic i els principis de la asèpsia quirúrgica
 • Dur a terme de forma segura sedacions i anestèsia regional i general, i valorar i controlar el dolor.
 • Prescriure i dispensar medicaments de forma correcta i responsable d'acord amb la legislació, i assegurar que les medicines i els residus s'emmagatzemin i s'eliminin adequadament.
 • Atendre urgències i realitzar primers auxilis en veterinària.
 • Aplicar les cures bàsiques que garanteixin el funcionament correcte del cicle reproductor i la resolució dels problemes obstètrics.
 • Reconèixer quan és necessària l'eutanàsia i dur-la a terme de manera humanitària emprant el mètode apropiat.
 • Dur a terme una necròpsia, incloent-hi el registre de les lesions trobades, la presa de mostres i l'emmagatzematge i el transport posteriors.
 • Identificar, controlar i eradicar les malalties animals, amb especial atenció a les malalties de declaració obligatòria i les zoonosis.
 • Assessorar i dur a terme estudis epidemiològics i programes terapèutics i preventius d'acord amb les normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
 • Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris d'un col·lectiu animal considerant els aspectes econòmics i de benestar.
 • Manejar protocols i tecnologies correctes destinats a modificar i optimitzar els diferents sistemes de producció animal.
 • Realitzar la inspecció ante mortem i post mortem dels animals d'abastament i identificar correctament els problemes que afecten la qualitat i la seguretat dels productes d'origen animal destinats al consum humà.
 • Fer el control sanitari dels diferents tipus d'empreses i establiments de restauració i alimentació, així com implantar i supervisar sistemes de gestió de la qualitat.
 • Fer anàlisis de risc, incloent-hi les mediambientals i les de bioseguretat, i valorar-les i gestionar-les.
 • Aplicar la tecnologia alimentària per a l'elaboració d'aliments per al consum humà.
 • Demostrar que es coneix la història i l'evolució de la veterinària a través de les seves activitats professionals.
 • Demostrar un coneixement en profunditat sobre algun aspecte concret de qualsevol dels àmbits de la veterinària.
 • Integrar els coneixements, habilitats i actituds propis del grau a l'entorn professional d'algun dels diversos àmbits veterinaris.

Competències transversals

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Treballar amb eficàcia en equips uni o multidisciplinaris.
 • Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 • Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat professional
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Tenir coneixements bàsics de la professió, i en particular de l'organització i el funcionament de la pràctica professional.