Pla d'estudis Grau en Musicologia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Conèixer i comprendre l'evolució històrica de la música, les seves característiques tècniques, estilístiques, estètiques i interpretatives des d'una perspectiva diacrònica.
 • Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació a les altres manifestacions artístiques.
 • Reconèixer els corrents del pensament, en tots les seves ordres, en relació a la música.
 • Valorar el paper de la música en la formació integral de l'individu i la seva incidència en el conjunt de la societat.
 • Reconèixer el paper de la música en la societat actual, la seva funció en les arts de l'espectacle, la seva relació amb la cultura audiovisual, la tecnologia i la informàtica, així com amb les empreses d'oci i cultura.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 • Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musical en la societat i en la cultura de cada època.
 • Reconèixer i apreciar les manifestacions musicals de les cultures no occidentals, tradicionals i de l'àmbit popular i urbà.
 • Demostrar un nivell suficient de coneixement del llenguatge i la teoria musicals, incloent el coneixement de l'harmonia i el contrapunt, per abordar amb propietat l'estudi de les composicions.
 • Analitzar críticament les obres musicals des de qualssevol punts de vista de la disciplina musicològica.
 • Aplicar els coneixements adquirits en relació a les principals tècniques de catalogació, transcripció, edició crítica, estudi, anàlisi i difusió del patrimoni musical.
 • Vincular els coneixements adquirits amb la praxi musical, col·laborant amb els intèrprets a través de l'anàlisi i la contextualització dels diferents repertoris, tant els relacionats amb la música històrica com amb les diverses manifestacions de la música contemporània.
 • Conèixer i comprendre el funcionament i evolució històrica dels instruments musicals.
 • Integrar-se en projectes comuns de caràcter interdisciplinari.
 • Aplicar estratègies de gestió relacionades amb la programació, producció i difusió d'espectacles musicals.
 • Demostrar uns coneixements suficients de les metodologies de recerca a l'ús en el camp de la Musicologia, que permetin accedir a estudis de postgrau i doctorat.
 • Aplicar mitjans tecnològics i informàtics (Internet, Bases de dades, Programari específics d'edició i tractament del so, etc.) a la disciplina musicològica.
 • Definir temes de recerca musicològica rellevants, i manejar els mètodes i fonts apropiats per al seu correcte estudi.

Competències transversals

 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip amb la finalitat d'aconseguir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Utilitzar les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.