Pla d'estudis Grau en Musicologia

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau constitueix l’instrument adient per a la comprovació del assoliment per part de l'alumne de les competències associades al Grau en la seva totalitat; en aquest sentit, es planteja com a objectiu primordial permetre una avaluació global i sintètica de aquestes competències, específiques i transversals, associades al títol i mitjançant un treball que mostri la capacitat de l’estudiant per a aplicar-les a la seva futura tasca docent, investigadora o professional, fent ús de estratègies, recursos i eines metodològiques adients i sent capaç de expressar-ne els resultats amb correcció i propietat estructural i terminològica.
 
Per això, es proposa la realització de un treball de recerca preliminar, original i de caràcter inèdit, sobre les àrees temàtiques generals següents: 1) Patrimoni musical hispànic, 2) Estètica i anàlisi musicals, 3) Etnomusicologia i músiques populars, 4) Gestió i programació musicals.
 
Nom del coordinador/a del TFG: Jordi Roquer (Jordi.Roquer@uab.cat)
 
Guia Docent
 
Llistat de temes:la guia docent inclou algunes línies de recerca prioritàries adscrites a diferents professors-tutors

Títol i àrees temàtiques dels TFG del curs 2017-18

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.