Pla d'estudis Grau en Economia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que es comprèn el llenguatge matemàtic i alguns mètodes de demostració.
 • Analitzar informació quantitativa i qualitativa referent a fenòmens i variables econòmiques
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta.
 • Contextualitzar els problemes econòmics en termes històrics
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Demostrar que es comprenenels fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia
 • Identificar i aplicar la metodologia economètrica adequada per donar resposta als problemes que apareixen en l'estudi empíric d'algunes dades econòmiques.
 • Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius als objectius i als instruments de política econòmica.
 • Demostrar que coneix els paradigmes i les qüestions no dominants en l'anàlisi econòmica clàssica.
 • Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius a l'economia regional i urbana.
 • Demostrar que comprèn els conceptes relatius a l'economia del benestar i al paper del sector públic.
 • Entendre la motivació i el sentit de les polítiques públiques.
 • Analitzar el funcionament del mercat laboral i dels elements de la seva especificitat.
 • Demostrar que comprèn en profunditat les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
 • Analitzar els fets econòmics i les polítiques en relació amb el desenvolupament econòmic.
 • Demostrar que es comprenen en profunditat els conceptes relatius al comerç internacional.
 • Utilitzar els models teòrics per analitzar les macroeconomies obertes.
 • Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius al creixement econòmic i a la innovació tecnològica.
 • Demostrar que comprèn els elements bàsics de la teoria de jocs, i desenvolupar l'habilitat d'entendre'n les aplicacions en la solució de problemes d'anàlisi econòmica.
 • Entendre les restriccions dels processos de negociació i saber com arbitrar-los.
 • Analitzar situacions en les quals hi ha asimetria d'informació entre les parts involucrades.
 • Formular recomanacions de política econòmica que millorin l'eficiència i l'equitat en el funcionament dels mercats.
 • Identificar els impactes ambientals i socials associats a l'activitat econòmica.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat; desenvolupar una gestió socialment responsable, i impulsar el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar les contribucions esmentades.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Aplicar els coneixements teòrics per millorar les relacions amb els clients i proveïdors, i identificar els avantatges i inconvenients d'aquestes relacions per a les dues parts: empresa i clients o proveïdors.
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementació d'estratègies de les empreses.
 • Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera clara.
 • Generar i transmetre la informació necessària per a la presa de decisions al si de les empreses.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques internacionals, la seva evolució i les conseqüències que es poden derivar per a una empresa.
 • Adequar l'activitat professional i la gestió empresarial a la normativa legal vigent.
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Identificar, justificar i raonar les decisions correctes en funció dels paràmetres bàsics d'un problema empresarial.
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar els processos d'analitzar i sistematitzar la informació empresarial i aprendre sobre la cadena de valor de l'empresa de manera rigorosa i científica.
 • Aplicar els fonaments estadístics per millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències adquirides al Grau
 • Demostrar que es té la capacitat analítica i de síntesi per aplicar a una qüestió d'àmbit econòmic o empresarial les habilitats i competències adquirides al grau.

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.