Pla d'estudis Grau en Economia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Economia

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   54 6  
4t curs     48 12
Totals 60 114 54 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

- Menció en Economia Empresarial
- Menció en Anàlisi Econòmica i Mètodes
- Menció en Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
- Menció en Economia Pública i Anàlisi Territorial
- Menció en Economia Industrial
- Menció en Programa Universitat Empresa

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Dret
- Economia de l'Empresa I
- Història Econòmica Mundial
- Introducció a l'Economia
- Matemàtiques I
- Economia Internacional
- Estadística I
- Història Econòmica d'Espanya
- Introducció a la Comptabilitat
- Matemàtiques II
- Anàlisi dels Estats Financers
- Economia Espanyola
- Estadística II
- Microeconomia I
- Econometria I
- Integració i Globalització Econòmica
- Microeconomia II
- Macroeconomia I
- Economia Sectorial
- Economia del Sector Públic (A)
3r curs 4t curs
- Econometria II
- Microeconomia III
- Macroeconomia II
- Política Econòmica (A)
- Finances I
- Historia Econòmica Contemporània
- Macroeconomia III
- Teoria de Jocs
- 6 crèdits optatius
- Finances Públiques
- Treball de Final de Grau

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa. No totes s'ofereixen cada curs, conseqüentment, algunes mencions no es poden cursar. Les marcades amb un asterisc no s'han ofert aquest curs.
 

3r i 4t cursos
- Dret del Treball
- Dret Financer i Tributari (*)
- Dret Mercantil (*)
- Introducció a la Psicologia
- Sociologia General
- Sociologia de l'Empresa (*)
- Pràctiques Externes (18 crèdits)


Per a obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció en Economia Empresarial Menció en Anàlisi Econòmica i Mètodes Menció en Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional

- Comptabilitat de Costos
- Direcció d'Operacions
- Direcció Estratègica I
- Direcció Estratègica II
- Teories de l'Empresa
- Finances II
- Investigació Operativa
- Fonaments de Màrqueting
- Direcció de Màrqueting
- Recursos Humans
- Sistemes d'Informació
- Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa
- Creació d'Empreses
- Política de Creixement de l'Empresa
- Control Econòmic i de Gestió
- Comptabilitat Financera
- Investigació Comercial I

- Creixement Econòmic (*)
- Decisions Públiques i Elecció Social (*)
- Economia de la Informació
- Economia del Treball
- Economia de les Polítiques Socials
- Història del Pensament Econòmic
- Macroeconomia Internacional (*)
- Temes d'Anàlisi de Dades (*)
- Tècniques Aplicades d'Optimització (*)
- Organització Industrial (A)
- Comerç Internacional
- Creixement Econòmic (*)
- Demografia i Economia de la Població
- Desenvolupament Econòmic (A)
- Economia de la Innovació (*)
- Economia dels Recursos Naturals i Canvi Climàtic
- Economia del Treball
- Globalització, Desigualtat i Pobresa
- Història Ambiental (*)
- Integració Econòmica Europea (A)
- Macroeconomia Internacional (*)
- Polítiques de Desenvolupament
- Sistema Financer
- Mercats de Capitals
- Benestar i Nivell de Vida en Perspectiva Històrica
Menció en Economia Pública i Anàlisi Territorial Menció en Economia Industrial Menció en Programa Universitat Empresa (*)
- Decisions Públiques i Elecció Social (*)
- Economia Catalana
- Economia del Medi Ambient
- Economia del Treball
- Economia de les Polítiques Socials
- Economia Regional
- Economia Urbana
- Temes d'Anàlisi de Dades (*)
- Institucions i Política Econòmica
- Comptabilitat Pública
- Disseny Organitzatiu
- Anàlisi Industrial i Estratègies Competitives
- Economia de la Informació (A)
- Economia de la Innovació (*)
- Economia del Treball
- Economia Regional
- Economia, Organització i Gestió
- Tècniques Aplicades d'Optimització (*)
- Organització Industrial (A)
- Sistema Financer
La menció del Programa Universitat-Empresa l'obtenen aquells estudiants que fan les pràctiques i la docència d'acord amb el Programa Universitat Empresa.

- Pràctiques Externes del Programa Universitat Empresa I (12 crèdits)
- Pràctiques Externes del  Programa Universitat Empresa II (12 crèdits)
- Seminari del Programa Universitat Empresa
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.