Pla d'estudis Grau en Comunicació Audiovisual

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així com el seu valor per a la pràctica professional.
 • Dominar les tecnologies i els llenguatges propis de la comunicació audiovisual, i les associades a la construcció del discurs.
 • Demostrar que es coneix l'estat del món i la seva evolució històrica recent.
 • Conèixer les característiques de la psicologia de la percepció aplicades a la producció i l'anàlisi dels productes audiovisuals.
 • Dominar els conceptes i els coneixements clau que permeten interpretar la societat i la política contemporànies.
 • Dominar l'espanyol i el català orals i escrits per a emprar-los en la comunicació audiovisual.
 • Dominar la tecnologia audiovisual per a l'elaboració de continguts.
 • Conèixer i interpretar els fenòmens industrials i empresarials del sector audiovisual.
 • Diferenciar les principals teories i corrents culturals i artístics del món contemporani.
 • Demostrar capacitat per treballar al sector audiovisual en qualsevol de les seves variants i d'adaptar-se a diferents entorns laborals.
 • Demostrar coneixement i habilitats per desenvolupar un treball pràctic o teòric amb base científica.
 • Aplicar les habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals.
 • Contextualitzar els mitjans audiovisuals i la seva estètica des d'una dimensió històrica.
 • Gestionar les diferents modalitats de programació audiovisual en funció dels diferents gèneres audiovisuals.
 • Conèixer i utilitzar els diferents llenguatges audiovisuals.
 • Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual.
 • Demostrar que es coneix la legislació desenvolupada en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Competències transversals

 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.