Pla d'estudis Grau en Biologia Ambiental

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar coneixements bàsics de matemàtiques, física i química
 • Identificar organismes i reconèixer els diferents nivells d'organització biològica.
 • Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
 • Catalogar, avaluar i gestionar recursos biològicos naturals.
 • Reconèixer i analitzar relacions filogenètiques.
 • Obtenir, observar, manejar, conrear i conservar espècimens.
 • Mostrejar, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats.
 • Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
 • Integrar els coneixements dels diferents nivells organitzatius dels organismes en el seu funcionament.
 • Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • Descriure, analitzar i interpretar les adaptacions i les estratègies vitals dels principals grups d'éssers vius.
 • Reconèixer i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels principals grups d'éssers vius.
 • Realitzar proves funcionals, i determinar i interpretar paràmetres vitals.
 • Identificar i utilitzar bioindicadors.
 • Fer diagnòstics biològics.
 • Dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.
 • Desenvolupar bioassaigs i aplicar processos biotecnològics.
 • Desenvolupar i aplicar tècniques de control biològic.
 • Analitzar i interpretar el comportament dels éssers vius.
 • Dissenyar models de processos biològics.
 • Descriure, analitzar i avaluar el medi natural.
 • Elaborar cartografias temàtiques del medi natural.
 • Interpretar i dissenyar el paisatge.
 • Participar en avaluacions de l'impacte ambiental pel que fa al medi biològic.
 • Diagnosticar i solucionar problemes ambientals pel que fa al medi biològic.
 • Realitzar serveis i processos relacionats amb la biologia ambiental.
 • Dirigir, redactar i executar projectes en biologia ambiental.
 • Implantar i desenvolupar sistemes de gestió relacionats amb la biologia ambiental.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisi, síntesi i comunicació que permetin transmetre la biologia i l'educació ambientals en entorns educatius.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional relacionat amb la biologia ambiental.

Competències transversals

 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació
 • Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
 • Conèixer una llengua estrangera (anglès).
 • Aplicar recursos d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • Gestionar la informació
 • Resoldre problemes.
 • Prendre decisions.
 • Treballar individualment i en equip.
 • Treballar en un context internacional.
 • Raonar críticament.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Exercir el lideratge.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Estar motivat per la qualitat.