Pla d'estudis Grau en Estadística Aplicada

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Identificar i seleccionar les fonts d'obtenció de dades i depurar-les per tractar-les estadísticament.
 • Dissenyar enquestes i explotar bases de dades.
 • Seleccionar el tipus de mostreig apropiat per a l'estudi.
 • Resumir i descobrir patrons de comportament en l'exploració de les dades.
 • Dissenyar un estudi estadístic o de recerca operativa per a la resolució d'un problema real.
 • Reconèixer la utilitat de la inferència estadística i de la recerca operativa i aplicar-les adequadament.
 • Analitzar les dades mitjançant l'aplicació de mètodes i tècniques estadístiques i treballar amb dades qualitatives i quantitatives.
 • Reconèixer els avantatges i els inconvenients dels procediments estudiats.
 • Identificar els models estadístics i de recerca operativa més adequats per a cada context i que permetin la presa de decisions.
 • Interpretar resultats, extreure conclusions i elaborar informes tècnics.
 • Utilitzar correctament una bona part del programari estadístic i de recerca operativa existent, escollir el més apropiat per a cada anàlisi estadística i ser capaç d'adaptar-lo a les noves necessitats.
 • Implementar processos amb llenguatges de programació i amb paquets de càlcul simbòlic.
 • Identificar la utilitat i la potencialitat de l'estadística en les diferents àrees de coneixement i saber aplicar-la adequadament per a extreure'n conclusions rellevants.
 • Utilitzar bibliografia o eines d'Internet específiques de l'estadística i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Competències transversals

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Coordinar i treballar en equip amb grups potencialment multidisciplinaris.
 • Desenvolupar l'interès pel coneixement i la interpretació de fenòmens susceptibles de quantificació.
 • Demostrar que es té un pensament lògic, un raonament estructurat i capacitat de síntesi.
 • Aplicar criteris de qualitat a les propostes i projectes.
 • Demostrar iniciativa i inquietud per tal d'actualitzar els coneixements.
 • Utilitzar tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Reconèixer situacions complexes i dissenyar estratègies per a afrontar-les.
 • Expressar i aplicar rigorosament els coneixements adquirits en la resolució de problemes