Matrícula Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Formulari de prematrícula

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Per a formalitzar la matrícula gaudint d’una bonificació o gratuïtat, cal enviar per correu electrònic a la Gestió Acadèmica prèviament a la matrícula el document acreditatiu si no l’has presentat ja amb anterioritat. D’aquesta manera podràs fer la matrícula amb la liquidació econòmica correcta. Amb posterioritat cal lliurar, presencialment o per correu certificat, l’original o una còpia compulsada a la Gestió Acadèmica abans del 6 de novembre. En el cas que els estudiants no hagin presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a treure la gratuïtat de la matrícula i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

 • Documentació acreditativa d’una bonificació o descompte: S’ha d’avançar per correu electrònic abans de la matrícula i s’ha de lliurar l’original o una còpia compulsada a la Gestió Acadèmica abans del 6 de novembre.
 • Resta de documentació: El termini màxim per a aportar la documentació a la Gestió Acadèmica és el 15 de desembre de 2020.

Els estudiants que no siguin de nou accés només hauran de presentar documentació relativa a bonificacions o descomptes en el supòsit que els hi hagi caducat i no hagin presentat prèviament la renovació.

Documentació que cal aportar

 • Document d'identitat:
  • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la Gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
  • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original del passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació d'estranger, NIE, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. 
  • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
  • Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió Europea han de trametre el NIE a la Gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic per tal que es faci el corresponent manteniment. 
 • Ordre de domiciliació directa – SEPA. S’ha d’imprimir i signar i enviar per correu electrònic a la Gestió acadèmica de la teva Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.
 • Si tens 28 anys o més, hauràs de presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. No obstant això, si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus o bé unes pràctiques, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
 • En el cas que en determinades assignatures o en determinats plans d'estudis es consideri necessària la contractació de l'assegurança complementària seràs informat en el moment de la matrícula.
 • En els casos en els que una assignatura requereix estar en contacte amb menors d'edat és necessari que el primer dia lliuris al centre on es desenvolupi aquesta assignatura, un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que et permeti acreditar la manca de delictes d'aquest tipus. Al matricular assignatures amb aquests requeriments seràs informat automàticament pel mateix programa de matrícula. 
 • Document acreditatiu d'accés als estudis, el qual pot ser:
Via d’accés Documentació acreditativa
Estudiants amb PAU i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen.
Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys No cal presentar cap documentació.

Estudiants amb estudis iniciats que han obtingut plaça en uns altres estudis per preinscripció

No cal presentar cap documentació (tampoc el trasllat d’expedient)
Estudiants amb resolució positiva d'admissió per canvi d’estudis o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat espanyol).
Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol.
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

No cal presentar la credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
No cal presentar cap documentació que acrediti la superació de la fase específica de les PAU.

SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2020-21 Documentació acreditativa

Beca de règim general per a  estudis universitaris

 

Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina del AGAUR.

Per poder gaudir de la condició de becari o becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal que compleixis els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques i haver obtingut una beca el curs 2019-2020 o bé haver tramitat l’acreditació econòmica. Pots sol·licitar la teva acreditació per al curs 2020-2021 a la web de l’AGAUR.

Beca equitat Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina de l'AGAUR.
Aquesta beca és per estudiants de grau i de màsters habilitants. La reducció resultant s'aplica una vegada resolta la convocatòria, abans del termini del cobrament del tercer pagament.

Si la teva sol·licitud de beca es resol negativament, amb independència de poder interposar un recurs sobre la denegació o la proposta de denegació cal que abonis cautelarment l'import resultant en un únic pagament, el qual es carrega al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud. Si es modifica la matrícula després del 31 de maig, la gestió acadèmica del teu centre t’informarà de les modalitats de pagament que pots triar.

 • Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal enviar per correu electrònic a la Gestió acadèmica prèviament a la matrícula el document acreditatiu si no l’has presentat ja amb anterioritat. Amb posterioritat caldrà portar l’original o una còpia compulsada a la Gestió acadèmica abans del 6 de novembre.
BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2020-2021 Documentació acreditativa
Matrícula d’honor de batxillerat

Certificat de notes on consti la MH. Si has obtingut la Matrícula d’honor en un centre de Catalunya no cal que aportis cap document.

Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de grau superior.

Membre de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya
No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.
Membre de família nombrosa expedits per altres comunitats autònomes Títol de família nombrosa / carnet vigent.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula. 
Persones amb discapacitat (*) Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).
 

La presentació de la documentació requerida en els terminis indicats és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

( *) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.