Presentació

El grau en Medicina forma metges polivalents capaços d'exercir amb excel·lència la seva professió en diversos àmbits. Aquest grau s'imparteix conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra i les classes tenen lloc a la Unitat Docent del Parc de Salut Mar. Els professors de la Facultat de Medicina de la UAB són els responsables de la major part de la docència dels cursos clínics.

El grau ofereix les especialitzacions següents:

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Medicina Comunitària
 • Recerca Biomèdica
 • Neurociències
 • Gestió Sanitària

Els objectius que l’estudiant ha d’assolir són:

 • Aprendre els fonaments científics de la medicina, especialment l’estructura i la funció del cos humà en els àmbits molecular, cel·lular, tissular i orgànic; les bases de la conducta humana; els efectes de la malaltia sobre l'organisme; els factors que causen la malaltia, i els fonaments de les intervencions terapèutiques segons les proves científiques disponibles.
 • Adquirir les habilitats clíniques que permetin el diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties, especialment la confecció d'una història clínica, la realització de l'examen físic i mental, l'elaboració de diagnòstics, el tractament de situacions urgents, l'establiment de mesures preventives i l'adquisició d'experiència clínica en diferents àmbits sanitaris.
 • Adquirir els valors professionals, les actituds i els comportaments ètics mitjançant el reconeixement dels elements essencials de la professió mèdica, l’aplicació del principi de justícia social, el desenvolupament de la pràctica professional amb respecte cap a l’autonomia del pacient i la necessitat d’actualitzar la pròpia competència professional amb l’aprenentatge autònom de nous coneixements.
   

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant de Medicina és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Vocació.
 • Dedicació.
 • Responsabilitat i observació.
 • Autodisciplina.
 • Memòria visual i auditiva.
 • Capacitat d'anàlisi.
 • Dots psicològics.
 • Domini de la comunicació.
 • Habilitat per a la presa de decisions.

Sortides professionals

Els metges poden dur a terme un ampli ventall de tasques relacionades amb la medicina profilàctica i preventiva, el diagnòstic i la terapèutica i la recerca.
La sortida professional més freqüent és l'exercici de la medicina, tant en l'àmbit públic com en el privat, però hi ha altres possibilitats, com la recerca mèdica i la docència. 

Es preveu que la salut serà un dels sectors amb més potencial d'ocupació en els propers anys. Els grans avenços biomèdics i tecnològics fan replantejar constantment els sistemes de salut. Es necessiten professionals que afrontin els nous reptes sanitaris i equips de recerca en noves tècniques diagnòstiques i terapèutiques que, junt amb els professionals de la salut, la prevenció i la gestió, aconsegueixin millorar l'ús dels recursos destinats a la salut.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Medicina
https://www.uab.cat/medicina/
Campus de Barcelona
Codi de preinscripció: 91901
60 places
Nombre de crèdits: 360 ECTS
Durada: 6 anys
Universitat coordinadora: Universitat Pompeu Fabra
Altres universitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 39,53 euros
Presencial
Període lectiu: Trimestral, amb avaluació final en acabar el trimestre.
Règim d’estudi: Temps complet.
Títol que s'obté: graduat/da en Medicina
Ciències de la Salut