Pla d'estudis Grau en Medicina (UAB-UPF)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Medicina

Horaris

L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de
fi de grau
1r curs 41 17    
2n curs 29 30    
3r curs   61    
4t curs   59    
5è curs   46 16  
6è curs   55   6
Totals 70 268 16 6

Període lectiu

Trimestral, amb avaluació final en acabar el trimestre.

Règim d’estudi

Temps complet.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Introducció a la Universitat i a la Medicina
- Anatomia i Embriologia
- Bioquímica I
- Fisiologia General
- Biologia Cel·lular
- Psicologia
- Física per a Ciències de la Salut
- Informàtica Biomèdica
- Medicina Integrada I
- Pràctiques de Grau I
- Anatomia Humana
- Fisiologia Humana
- Bioquímica II
- Bioestadística
- Histologia Humana
- Evolució Humana i Salut
- Medicina Integrada II
- Relació Metge-Malalt i Habilitats Comunicatives
- Genètica General
- Biologia del Desenvolupament
- Pràctiques de Grau II
3r curs 4t curs
- Immunologia
- Epidemiologia i Demografia Sanitària
- Genètica Clínica
- Fisiopatologia General
- Fisiopatologia Específica i Semiologia
- Microbiologia
- Anatomia Patològica
- Diagnòstic per la Imatge i la Radioteràpia
- Bases dels Procediments Diagnòstics i Terapèutics
- Farmacologia
- Medicina Integrada III
- Pràctiques de Grau III 
- Patologia Medicoquirúrgica I
- Patologia Medicoquirúrgica II
- Patologia Medicoquirúrgica III
- Aparell Locomotor
- Oftalmologia
- Otorinolaringologia
- Dermatologia
- Bases de la Cirurgia
- Nutrició Humana
- Medicina Integrada IV
- Pràctiques Integrades de Patologia Medicoquirúrgica I
5è curs 6è curs
- Patologia Medicoquirúrgica IV
- Patologia Medicoquirúrgica V
- Pràctiques Integrades de Patologia Medicoquirúrgica II
- Pediatria
- Ginecologia i Obstetrícia
- Psiquiatria
Optatives dels blocs de formació específica o del programa de mobilitat
- Bioètica
- Medicina Legal i Toxicologia
- Medicina Preventiva i Salut Pública
- Farmacologia Clínica
- Programa General de Rotatori I i II
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

5è curs
- Medicina
- Cirurgia
- Medicina Comunitària
- Investigació Biomèdica
- Neurociències: de la Ciència Bàsica al Pacient
- Gestió Sanitària

Totes són de 8 crèdits.
L'estudiant també pot cursar els 16 crèdits optatius mitjançant un programa d'intercanvi.