Presentació

Ciències Ambientals a la UAB

La UAB ofereix el Grau en Ciències Ambientals amb l’objectiu d’assegurar la formació de professionals amb una visió global i multidisciplinària de la problemàtica ambiental. La titulació està enfocada a la comprensió dels aspectes científics, tècnics, socials, territorials, econòmics i jurídics de les qüestions ambientals.

Els titulats -que assoleixen un 94,4% d’inserció laboral- esdevenen professionals de l’anàlisi, la conservació i la gestió del medi i els recursos naturals; de la gestió de la qualitat ambiental en empreses, administracions públiques i organitzacions de la societat civil; de la comprensió dels processos socials que intervenen en la qualitat ambiental i la seva relació amb la salut; i de la comunicació i l’educació ambientals.

La UAB és una institució de referència en ciències ambientals. Va ser la primera universitat espanyola en posar en marxa, l’any 1992, un programa formatiu en aquest camp. Des d’aleshores, s’ha pogut constatar el gran interès social pels estudis en ciències ambientals i que tant els estudiants com els titulats es caracteritzen per ser persones compromeses amb la preservació del medi ambient, extraordinàriament dinàmiques i socialment participatives. Aquests trets concorden amb la filosofia del grau, en què es tracten temes molt diversos relacionats amb les múltiples dimensions del medi ambient.

El grau conserva els principis que van inspirar la creació de la llicenciatura el 1992: interdisciplinarietat, enfocaments integrats, pes relativament important de les ciències socials, contacte assidu entre el professorat i una relació estreta amb les administracions públiques, les empreses i la societat civil.

Els graduats adquireixen coneixements sobre els aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i de les ciències socials, i sobre les tecnologies necessàries per dur aquests coneixements a la pràctica. Desenvolupen aptituds com ara versatilitat i adaptabilitat als nous reptes, preparació per promoure una cultura ambiental i, en general, capacitat per situar el medi ambient i la sostenibilitat al centre de les polítiques de desenvolupament econòmic i social.

Més concretament, els professionals d’aquest sector han d’afrontar temes relatius a la qualitat de l’aire, de l’aigua i dels sòls; als processos de recuperació ambiental; a la diversitat, conservació, ús i gestió dels recursos naturals, geològics i biòtics; a la dinàmica atmosfèrica i meteorològica i els seus patrons de variació; i a l’optimització de les activitats humanes i els processos productius perquè siguin sostenibles tant des dels punts de vista ambiental i socioeconòmic (nova cultura de l’aigua, ecodisseny, resolució de conflictes socioambientals, etc.).

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant que vulgui accedir a aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:
- Interès pel medi ambient: canvi climàtic, energies renovables, gestió d'espais naturals i urbans, control de la contaminació
- Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva
- Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
- Capacitat de comprensió abstracta.
- Interès per la recerca i l'experimentació.
- Ordre, rigor i mètode a l'hora de treballar de manera interdisciplinària.
- Bona preparació bàsica de ciències i interès per les ciències socials.
- Coneixements d'anglès.
Es recomana haver cursat assignatures de ciències al batxillerat, especialment matemàtiques, física i química.

Sortides professionals

L'estudi del medi ambient és un camp en plena expansió ocupacional. Les sortides professionals d'un ambientòleg són:

- Gestió del medi natural i urbà (agroturisme, biomassa, desenvolupament rural sostenible; gestió i assessoria a l’administració; estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals; avaluació de l’impacte ambiental de projectes; desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental; ordenació territorial i planificació estratègica; estudi, planificació i prevenció en salut i risc ambientals).
- Tecnologia ambiental (prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació; disseny i desenvolupament de productes i serveis ecoeficients i ecoinnovadors; arquitectura, urbanisme i mobilitat sostenibles; assessorament i gestió ambientals a l’empresa; seguretat i higiene industrials; auditoria ambiental).
- Recursos naturals, energètics i hídrics (estudi, anàlisi i gestió de recursos naturals; eficiència energètica i energies renovables; gestió i aprofitament dels residus i els subproductes; gestió de recursos hídrics).
- Comunicació i educació ambiental (docència; sensibilització i comunicació ambientals; assessorament al tercer sector i organitzacions no governamentals; negociació, participació i mediació en conflictes ambientals).
- Recerca ambiental desenvolupada tant a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals com en diversos departaments del campus de la UAB (Química, Física, Geologia, Enginyeria, Geografia i Biociències): biodiversitat, riscos biològics, agroecologia i etnologia; canvi climàtic i global, geociències marines i oceanografia; ecologia industrial, anàlisi de cicle de vida i ecodisseny; economia ecològica, sociologia ambiental i polítiques públiques; empresa i medi ambient, comptabilitat ambiental i responsabilitat social corporativa; aspectes socials, territorials, tecnològics i ambientals en la gestió de l’aigua i l’energia; monitoratge ambiental, contaminació i aerobiologia.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

HORARIS

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21024
60 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (60%), castellà (35%) i anglès (5%).
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu: Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Ciències Ambientals
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del grau http://www.uab.cat/ciencies-ambientals