Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències Ambientals

Horaris

Profesor responsable: Cristina Palet Ballús
Adreça electrònica: cristina.palet@uab.cat
Despatx: Facultat de Ciències, Departament de Química

HORARIS

Taula de crèdits per curs  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Governança Ambiental
Menció en Anàlisi i Gestió Territorial
Menció en Tecnologia Ambiental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Matemàtiques / 9 cr.
- Física / 9 cr.
- Microbiologia / 3 cr.
- Medi Ambient i Societat / 9 cr. (A)
- Química / 9 cr.
- Geologia / 9 cr.
- Fisiologia Vegetal i Botànica / 9 cr.
- Usos Humans del Sistema Terra / 3 cr.
- Introducció al Dret / 3 cr.
- Equilibri Químic i Instrumentació / 9 cr.
- Estadística / 6 cr.
- Zoologia / 6 cr.
- Cartografia i Fotointerpretació / 6 cr.
- Física de les Radiacions i de la Matèria / 6 cr.
- Dret Ambiental / 6 cr.
- Economia Ambiental i dels Recursos Naturals / 9 cr.
- Hidrologia Superficial i Subterrània / 6 cr.
- Administració i Polítiques Ambientals / 3 cr.
3r curs 4t curs

- Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori / 9 cr.
- Ecologia / 9 cr.
- Química de la Contaminació / 6 cr.
- Ciència del Sòl / 6 cr.
- Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes / 9 cr.
- Fonaments d'Enginyeria Ambiental / 6 cr.
- Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscos / 9 cr.
- Meteorologia i Climatologia / 6 cr.

- Treball de Final de Grau / 12 cr.

(A) Possibilitat de cursar aquesta assignatura en anglès.

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes / 9 cr.
- Oceanografia
- Modelització Ambiental
- Temes de Ciència Actual (anual)
- Organització i Gestió de Projectes  / 3 cr.Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció en Governança Ambiental Menció en Anàlisi i Gestió Territorial Menció en Tecnologia Ambiental
- Energia i Societat
- Educació i Comunicació Ambiental
- Negociació Ambiental
- Economia Territorial
- Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional
- Política Econòmica Ambiental  / 3 cr.
- Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica
- Geografia del Litoral / 3 cr.
- Anàlisi de la Vegetació
- Ecologia Aplicada
- Geologia Ambiental / 3 cr.
- Processos Geològics Externs
- Turisme Sostenible / 3 cr.
- Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions
- Microbiologia Ambiental
- Energies Renovables i no Renovables
- Tecnologies Netes i Efluents Industrials
- Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum
- Avaluació i Determinació de Paràmetres Químics Ambientals / 3 cr.

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.
 

Extinció dels estudis

Aquest pla d'estudis, pla 1435 Grau en Ciències ambientals (CCAA), s'extingeix a partir del curs 2023-24.
A partir del 2023-24 l'alumnat de nou accés quedarà matriculat al nou pla 1535 Grau en Ciències Ambientals.

Presentació nou pla d'estudis 1535 Grau en Ciències Ambientals

L'alumnat que durant el 2022-23 cursi 1r d'aquest pla 1435 CCAA s'haurà d'adaptar al nou pla 1535 CCAA segons la Taula d'adaptació del pla en extinció 1435 CCAA al nou pla 1535 CCAA abans de formalitzar l'automatrícula del curs 2023-24.

Calendari implantació
2023-24 Docència assignaturas de 1r i 2n curs del nou pla 1535 CCAA i eliminació docència assignatures de 1r i 2n curs d'aquest pla en extinció.
2024-25 Docència assignaturas de 3r i 4t curs del nou pla 1535 CCAA i eliminació docència assignaturas de 3r i 4t curs d'aquest pla en extinció.

A partir del curs 2024-25 ja no hi haurà docència pròpia d'aquest pla d'estudis en extinció 1435 CCAA.