Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 102812 - Física (2022-23)

 102811 - Fisiologia Vegetal i Botànica (2022-23)

 102848 - Geologia (2022-23)

 102808 - Matemàtiques (2022-23)

 102805 - Medi Ambient i Societat (2022-23)

 102828 - Química (2022-23)

 102798 - Microbiologia (2022-23)

 102837 - Usos Humans del Sistema Terra (2022-23)

2n curs

 102835 - Dret Ambiental (2022-23)

 102815 - Administració i Polítiques Ambientals (2022-23)

 102834 - Cartografia i Fotointerpretació (2022-23)

 102840 - Economia Ambiental i dels Recursos Naturals (2022-23)

 102846 - Equilibri Químic i Instrumentació (2022-23)

 102810 - Estadística (2022-23)

 102850 - Física de les Radiacions i de la Matèria (2022-23)

 102842 - Hidrologia Superficial i Subterrània (2022-23)

 102821 - Introducció al Dret (2022-23)

 102795 - Zoologia (2022-23)

3r curs

 102827 - Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes

 102803 - Ciència del Sòl

 102802 - Ecologia

 102825 - Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscs

 102819 - Fonaments d'Enginyeria Ambiental

 102830 - Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori

 102849 - Meteorologia i Climatologia

 102844 - Química de la Contaminació

4t curs

 105031 - Treball de Final de Grau

Optatives

 102804 - Anàlisi de la Vegetació

 102801 - Ecologia Aplicada

 102839 - Economia Territorial

 102826 - Educació i Comunicació Ambiental

 102820 - Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions

 102832 - Energia i Societat

 102851 - Energies Renovables i No Renovables

 105026 - Geografia del Litoral

 105028 - Geologia Ambiental

 102814 - Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional

 102797 - Microbiologia Ambiental

 102809 - Modelització Ambiental

 102829 - Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica

 102813 - Negociació Ambiental

 102824 - Oceanografia

 105030 - Organització i Gestió de Projectes

 103684 - Pràctiques Externes

 102841 - Processos Geològics Externs

 102817 - Tecnologies Netes i Efluents Industrials

 100092 - Temes de ciència actual

 102816 - Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum

 105029 - Turisme Sostenible