Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Dotar d’eines matemàtiques i computacionals que permetin analitzar processos mitjançant la construcció de models per tractar problemes de meteorologia, anàlisi de dades, biomedicina o neurociència

Qualitat Màster Oficial - Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat

Verificació
Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació.

Seguiment
Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació.

Acreditació
Procés de renovació de la implantació de la titulació.

El 25 de maig de 2021 la Facultat de Ciències va obtenir l'acreditació institucional (Resolució Ministeri). L'obtenció d’aquesta acreditació institucional permetrà al nostre centre l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen per un període de sis anys renovables. AQU Catalunya emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per la Facultat.

Acreditacions anteriors a l'acreditació institucional:

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat
Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment dels diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes.

Pla d'Acció Tutorial PAT

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és un programa integral dissenyat per proporcionar suport i acompanyament als estudiants de graus, itineraris de simultaneïtat i màsters durant tot el seu procés formatiu. L’objectiu principal del PAT és garantir que els estudiants puguin completar amb èxit els seus estudis.

El Pla d'Acció Tutorial per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques (PATNee) va dirigit a qualsevol estudiant matriculat o que vulgui accedir als estudis que s’imparteixen a la facultat, ja sigui en graus, màsters o postgraus. L’objectiu del Pla és garantir que qualsevol alumne pugui seguir els estudis en igualtat de condicions.

Opina UAB
Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionament de la UAB.

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB