Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Dotar d’eines matemàtiques i computacionals que permetin analitzar processos mitjançant la construcció de models per tractar problemes de meteorologia, anàlisi de dades, biomedicina o neurociència

Admissió Màster Oficial - Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els aspirants al màster hauran de:

  • Estar en possessió del títol de llicenciat, diplomat o graduat en Ciències o Enginyeria, preferentment en Matemàtiques, Física, Estadística i Enginyeria Informàtica.
  • Tenir coneixements d'anglès de nivell avançat B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Criteris de selecció

Un cop determinada l'admissió, l'adjudicació de places es basa en els criteris següents:

  1. Expedient acadèmic del candidat (70%)
  2. Currículum del candidat (15 %)
  3. Carta de motivació (15 %)

La comissió entrevista els alumnes que no presentin cap títol del nivell B1 d’anglès per comprovar que puguin seguir les classes del màster sense dificultat.