Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Dotar d’eines matemàtiques i computacionals que permetin analitzar processos mitjançant la construcció de models per tractar problemes de meteorologia, anàlisi de dades, biomedicina o neurociència

Pla d'estudis Màster Oficial - Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42250 - Optimització

 43481 - Programació Paral·lela

 43475 - Recerca i Innovació

 42257 - Treball de Final de Màster

 44211 - Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica

 43478 - Matemàtiques per a "Big Data"

 43479 - Modelització Determinista

 43480 - Modelització i Simulació Aplicades

 44429 - Pràctiques en Empreses i Institucions

 42253 - Processos Estocàstics Aplicats

 44212 - Sistemes Distribuïts

 42255 - Taller de Modelització

 43482 - Visualització de Dades i Modelització