Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea) a l'era de la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Globals d'Àsia Oriental

Material recomanat a l'estudiant

Assignatures

Primer semestre

Productes culturals, discursos representacionals i identitats transnacionals (10 ECTS) OB: se centra en l’estudi de la circulació global dels productes culturals i les indústries creatives, els corrents identitaris transnacionals i els discursos representacionals que emergeixen des de l’Àsia Oriental (Xina, Japó, Corea) i transcendeixen els seus límits regionals incidint en la resta del món. L'assignatura integra les aportacions teòriques i conceptuals de l'antropologia i la sociologia, els estudis culturals i literaris, i l'estudi dels mitjans i de la cultura visual, amb l'objectiu final d'entendre la rellevància global de la cultura popular, les formulacions identitàries i les configuracions representacionals de l’Àsia Oriental en el món contemporani.

Geopolítica, economia i medi ambient (10 ECTS) OB: se centra en l’estudi de les dinàmiques geopolítiques, socioeconòmiques i mediambientals que es desenvolupen en la interrelació de l’Àsia Oriental (Xina, Japó, Corea) amb la resta del món, fent especial èmfasi en el paper de Xina com a potencia global, el renovat paper internacional del Japó, i l'emergència de Corea del Sud com a potencia mitjana. L'assignatura integra les aportacions teòriques i conceptuals de la geopolítica, els estudis internacionals i l'economia, així com la geografia i les ciències ambientals, amb l'objectiu final d'entendre els canvis a la política internacional, les transformacions econòmiques i els reptes mediambientals que es deriven de la incorporació global de l'Àsia Oriental.

Mobilitat, transport i territori. Planejament i gestió (6 ECTS) OT: tracta conceptes clau relacionats amb la mobilitat i la mobilitat sostenible, l'estructura social de la mobilitat, l'equitat social, la inclusió i l'exclusió social, els paradigmes en la planificació i la gestió dels desplaçaments quotidians i els costos derivats de la mobilitat (medi ambient, societat, ciutat). Específicament, se centra en els aspectes següents: conceptes i paradigmes; costos econòmics, ambientals i socials; formes urbanes i mobilitat; planejament de les ciutats i les seves repercussions en la mobilitat; fonts d'informació; estructura social; mobilitat i temps; infraestructures territorials; i models urbans i la seva repercussió en la mobilitat sostenible.


Segon semestre

Política i societat d'Àsia Oriental (10 ECTS) OB: se centra en l'estudi de les estructures i institucions socials i dels sistemes i formes polítiques dels països d'Àsia Oriental (Xina, Japó, Corea), fent especial èmfasi en els reptes que en matèria de dissidència, diferència, diversitat i desigualtat es plantegen en el pla social i polític a les seves respectives societats en el context de la globalització. L'assignatura integra les aportacions teòriques i conceptuals de les ciències polítiques i les relacions internacionals, la sociologia, l'antropologia i l'estudi dels moviments socials, amb l'objectiu últim d'entendre els processos socials i polítics que es desenvolupen als països de l'Àsia Oriental.

Turisme i planejament (6 ECTS) OT: tracta conceptes clau relacionats amb el turisme, l'espai rural i el desenvolupament local, l'expansió de nous turismes, la planificació i gestió d'espais turístics, així com la introducció de la perspectiva de gènere en el seu estudi. Específicament, se centra en els aspectes següents: teoria i metodologia de l'estudi del turisme; conceptes bàsics en la planificació del turisme; turisme i dinàmiques territorials; turisme i planejament urbà; turisme i desenvolupament local; i els nous modes de turisme.

Sistemes de mitjans comparats (6 ECTS) OT: tracta l'estudi dels sistemes de mitjans nacionals en un context de creixent mundialització de l'economia i proliferació d'organismes polítics supranacionals. S’aborda l'estudi i l'avaluació de les tipologies existents de sistemes de mitjans des del mètode comparatiu, parant especial atenció als continents europeu i americà. Amb aquest objectiu, es revisa el model teòric d’Hallin i Mancini, així com les crítiques que ha rebut i les rèpliques dels mateixos autors, amb el propòsit de reflexionar sobre la seva idoneïtat i aplicabilitat en diferents contextos.


Anuals

Estudis de cas (9 ECTS) OB: observa una orientació fonamentalment pràctica que desenvolupa els continguts teòrics abordats en les assignatures semestrals mitjançant casos d'estudi concrets seleccionats a partir de temes d'actualitat. Amb aquest objectiu, es plantegen diversos casos d'estudi que posen de manifest les dinàmiques culturals, socials, polítiques, econòmiques i mediambientals que, amb Àsia Oriental com a actor principal, es desenvolupen a escala global. El propòsit darrer de l'assignatura és conèixer la complexitat, rellevància i implicacions de l'Àsia Oriental en el món contemporani.

Treball de Fi de Màster (15 ECTS) OB: és un treball acadèmic individual realitzat de manera autònoma d'acord amb els principis del treball científic i amb el seguiment del professorat tutor, en què l’estudiantat ha de demostrar que domina els coneixements tècnics i metodològics apropiats per a realitzar un anàlisi propi i especialitzat sobre el tema que esculli en relació amb els continguts del màster. La temàtica del TFM pot ser tant d'índole teòrica com metodològica, aplicant en tots dos casos una orientació investigadora que pot complementar-se amb un enfocament institucional si es desenvolupa en col·laboració amb una entitat de l'àmbit de l'Àsia Oriental amb la qual la UAB tingui conveni. En tots els casos, el TFM ha d'evidenciar que l'estudiantat domina els continguts teòric-conceptuals i les eines metodològiques adequades per a poder realitzar una investigació rigorosa sobre el tema objecte d'anàlisi, i demostrar que ha adquirit els coneixements i les capacitats necessàries per a continuar investigant seguint els criteris de qualitat científica i rigor acadèmic en projectes posteriors.