Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea) a l'era de la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Globals d'Àsia Oriental

Perfil d'ingrés


 

Competències transversals

Coneixements

 • Reconèixer la rellevància d'Àsia Oriental com a motor de primer ordre en el procés de globalització mundial.
 • Identificar els paradigmes teòrics i instruments metodològics per a l'anàlisi del paper d'Àsia Seleccionar els mecanismes investigadors concordes als principis de la sostenibilitat en la construcció d'una societat accessible, diversa i ètica, que respecti els drets humans.
 • Descriure la relació canviant entre sistemes i pràctiques de comunicació en el context de la circulació cultural i mediàtica global.
 • Reconèixer les interaccions entre les dinàmiques poblacionals, les transformacions politicoeconòmiques i els canvis mediambientals en el món contemporani.

Habilitats

 • Analitzar les característiques de la incorporació global d'Àsia Oriental i les transformacions que a diferents nivells i àmbits impliquen.
 • Aplicar paradigmes teòrics i metodològics especialitzats en l'estudi avançat de la influència d'Àsia Oriental a l'entorn de la globalització.
 • Analitzar críticament la diversitat d'agents culturals, creatius i mediàtics que interseccionen en els processos de globalització en curs.
 • Analitzar els efectes socioeconòmics i mediambientals dels desplaçaments humans a diferents escales, abordant la complexitat de la seva gestió en situacions específiques.
 • Analitzar casos d'estudi significatius per a l'anàlisi prospectiva de l'avaluació global d'Àsia Oriental en els diferents àmbits de desenvolupament amb vista a la formulació de coneixement expert.

Competències

 • Ser capaç de relacionar les estructures, sistemes, processos i dinàmiques característiques de l'Àsia Oriental al món global, en diferents entorns i escales.
 • Ser capaç d'integrar coneixements en la planificació i la gestió de projectes, de manera emprenedora i segons els principis de sostenibilitat i la perspectiva de gènere, en equips multidisciplinaris i culturalment diversos.
 • Ser capaç de transmetre eficaçment els coneixements adquirits sobre la importància multidimensional de l'Àsia Oriental en un món global, tant a públics generalistes com a especialitzats.
 • Ser capaç de continuar formant-se a l'àmbit d'estudi d'Àsia Oriental i la seva influència global, amb criteris de qualitat acadèmica i excel·lència investigadora i professional.