Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea) a l'era de la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Globals d'Àsia Oriental

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) és una assignatura anual de 15 ECTS, de caràcter obligatori, centrada en l'elaboració d'un treball acadèmic individual realitzat autònomament per l'estudiantat d'acord amb els principis de la investigació científica i amb el seguiment del professorat tutor. La temàtica del TFM pot ser tant d'índole teòrica com metodològica, aplicant en tots dos casos una orientació investigadora que es pot complementar amb un enfocament institucional si es desenvolupa en col·laboració amb una entitat de l'àmbit de l’Àsia Oriental amb què la UAB tingui conveni.

L'objectiu del TFM és que l'estudiantat incorpori els coneixements i les capacitats necessaris per dur a terme una investigació especialitzada en l'àmbit del màster d'acord amb els criteris de la qualitat científica i el rigor acadèmic. Per això, l'estudiantat haurà de realitzar un treball original que abordi el plantejament i el desenvolupament de les preguntes de recerca, hipòtesis i objectius investigadors, estat de la qüestió, marc teòric i enfocament metodològic.

El seguiment del TFM es realitza mitjançant tutories periòdiques de supervisió amb el professorat tutor responsable del mateix, que és assignat per la coordinació del màster, tenint en compte les temàtiques dels TFM. Al primer semestre, les tutories se centren en la iniciació a la investigació a través del plantejament metodològic i l'elaboració del projecte investigador, i serveixen perquè l'estudiantat adquireixi els coneixements i les capacitats necessaris per al plantejament d'un treball de recerca en l'àmbit estudis del màster. Les tutories del segon semestre se centren en el seguiment del desenvolupament teòric, metodològic i analític del treball, per tal de garantir-ne en tot moment el progrés investigador d'acord amb els criteris de qualitat i excel·lència acadèmiques.

El resultat final del TFM ha d'evidenciar que l'estudiantat domina els continguts teoricoconceptuals i les eines metodològiques adequades per a poder realitzar de manera autònoma una investigació rigorosa al camp d'estudis del màster, i demostrar així que ha adquirit els coneixements i les capacitats necessaris per a continuar investigant en projectes posteriors segons els principis de l'excel·lència científica. Per  a tal fi, l'estudiantat ha de lliurar la memòria escrita del treball de recerca realitzat i dur a terme la defensa de la memòria davant la comissió d'avaluació.

Per a més informació: consulteu la guia docent del Treball de Fi de Màster a l'apartat de guies docents.