Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Una invitació a explorar les dimensions socials i històriques de la ciència, la tecnologia i
la medicina i a preparar-te per a la recerca històrica i la comunicació científica

Pla d'estudis Màster Oficial - Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El nou pla d'estudis és de 60 ECTS, repartits en 30 ECTS per semestre. Els mòduls són de 15 ECTS (amb l'excepció "Pràctiques externes" i "Metodologia d'investigació" (9 ECTS), i el "Treball de fi de màster" (6 ECTS).

A partir d'un mòdul introductori comú "La ciència en la Història", on es presenten les grans etapes de la Història de la Ciència, es defineixen dos mòduls optatius en funció de l'especialitat escollida. En l'especialitat "Investigació i història de la ciència", el mòdul "Grans temes en Història de la Ciència", reconstrueix els orígens històrics d'aquesta disciplina acadèmica i presenta debats actuals de gran interès en Història de la Ciència (ciència i gènere, ciència i religió, controvèrsies científiques, tecnociència, etc.). En l'especialitat "Comunicació, patrimoni i història de la ciència", el mòdul: "Cultura material, patrimoni i comunicació científica" ofereix una sòlida formació en museus, patrimoni científic (arxius, instruments, màquines, etc.), així com detalls sobre la ciència en els mitjans de comunicació del segle XX.

En el segon semestre, l'estudiant pot optar entre el mòdul "Els orígens de la ciència moderna", on s'analitzen aspectes fonamentals de la ciència antiga, la medieval, i la dels inicis de l'Edat Moderna, un segon mòdul "Individu, salut i societat "relacionat amb problemes sanitaris i mèdics en les societats contemporànies, i un tercer. "De Frankenstein a Einstein: ciència i societat contemporànies", dedicat a les relacions entre ciència, tecnologia i guerra als segles XIX-XX.

En l'especialitat "Comunicació, patrimoni i història de la ciència", el màster ofereix el mòdul "Pràctiques Externes" (9 ECTS) per formar els estudiants en els àmbits relacionats amb la gestió, preservació, conservació, estudi i difusió del patrimoni científic i tecnològic.
En l'especialitat "Investigació i història de la ciència", el mòdul "Metodologia d'Investigació" (9 ECTS) permetrà a l'estudiant adquirir tot un conjunt d'habilitats fonamentals per al disseny d'un projecte d'investigació.

Finalment, tots els estudiants realitzaran el "Treball de fi de màster" que consistirà en la preparació, elaboració, presentació escrita i defensa pública d'un treball d'investigació sobre un tema rellevant en història de la ciència tutoritzat per un professor del Màster.
En el procés de tutorització s'orientarà a l'alumne de manera que pugui completar adequadament la seva formació en les dues especialitats del màster. És a dir, els estudiants que prenguin l'especialitat "Investigació i història de la ciència" hauran de cursar els mòduls: "La ciència en la Història", "Grans temes en Història de la Ciència", "Metodologia d'Investigació" i "Treball de fi de màster ". De la mateixa manera, els estudiants que prenguin l'especialitat "Comunicació, patrimoni i història de la ciència" hauran de cursar els mòduls: "La ciència en la Història", "Cultura material, patrimoni i comunicació científica" "Pràctiques Externes" i "Treball de fi de màster ". El seu pla d'estudis es completarà en cursar i superar un dels tres mòduls optatius del segon semestre abans esmentats.

Horaris

Horaris Màsters Oficials

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 39
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

 

Especialitat de Comunicació, Patrimoni i Història de la Ciència

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
La Ciència en la Història 15 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Cultura Material, Patrimoni i Comunicació Científica 15 OT*
Pràctiques Externes 9 OT*
De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies 15 OT**
Els Orígens de la Ciència Moderna 15 OT**
Individu, Salut i Societat 15 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 15 crèdits

 

Especialitat de Recerca i Història de la Ciència

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
La Ciència en la Història 15 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Grans temes en Història de la Ciència 15 OT*
Metodologia de la Recerca 9 OT*
De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies 15 OT**
Els Orígens de la Ciència Moderna 15 OT**
Individu, Salut i Societat 15 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 15 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius