Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Una invitació a explorar les dimensions socials i històriques de la ciència, la tecnologia i
la medicina i a preparar-te per a la recerca històrica i la comunicació científica

Pla d'estudis Màster Oficial - Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit als llicenciats o graduats en ciències naturals, ciències socials o humanitats que vulguin dedicar-se a la recerca de la història de la ciència o bé a desenvolupar una carrera professional en museologia, divulgació científica o ensenyament. Es recomana tenir una cultura científica bàsica i aptituds per al treball humanístic a nivell de lectura (en diversos idiomes), d'escriptura i de capacitat de síntesi d'idees.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 

Competències específiques

 • Demostrar un coneixement avançat i rigorós de l'evolució de la ciència al llarg de la història.
 • Demostrar una sòlida cultura històrica per ubicar amb precisió els grans esdeveniments del passat: autors, teories, experiments, pràctiques, etc. i les seves etapes d'estabilitat i de transformació.
 • Analitzar les mirades plurals sobre el passat de la ciència que han desenvolupat diferents autors i escoles, i ubicar raonadament en relació a elles.
 • Desenvolupar una narrativa històrica original i interdisciplinària, que integri la cultura humanística i la científica.
 • Interpretar, comentar i editar textos científics del passat de la ciència i situar de manera rigorosa en el seu context històric.
 • Aplicar el coneixement històric de la ciència en aquells àmbits que tenen a veure amb la comunicació, la cultura material i l'ensenyament de la ciència.
 • Aplicar els mètodes i tècniques d'anàlisi pròpies de la disciplina en la construcció de narratives històriques diverses.
 • Dissenyar projectes d'investigació originals i nous en relació a les escoles historiogràfiques de la ciència (aquesta competència l'adquireixen els estudiants que cursin l'especialitat "Recerca i història de la ciència").
 • Aplicar les diferents metodologies i escoles historiogràfiques en els treballs de recerca (aquesta competència l'adquireixen els estudiants que cursin l'especialitat "Recerca i història de la ciència").
 • Reconèixer, avaluar i catalogar el patrimoni cientificotècnic (aquesta competència l'adquireixen els estudiants que cursin l'especialitat "Comunicació, patrimoni i història de la ciència").
 • Dissenyar exposicions i elaborar un pla de comunicació (aquesta competència l'adquireixen els estudiants que cursin l'especialitat "Comunicació, patrimoni i història de la ciència").
 • Analitzar críticament els mecanismes de comunicació científica en els mitjans de comunicació de masses (aquesta competència l'adquireixen els estudiants que cursin l'especialitat "Comunicació, patrimoni i història de la ciència")

Competències transversals

 • Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions amb propostes innovadores.
 • Treballar en equip, amb capacitat de lideratge i iniciativa, de manera interdisciplinària.
 • Recollir i valorar de forma crítica informació per a la resolució de problemes, d'acord amb els mètodes i tècniques d'anàlisi propis de la disciplina.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de la informació i la comunicació en la investigació, així com aplicades a l'activitat professional.