Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Una invitació a explorar les dimensions socials i històriques de la ciència, la tecnologia i
la medicina i a preparar-te per a la recerca històrica i la comunicació científica

Admissió Màster Oficial - Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els aspirants al màster han de disposar del títol de llicenciatura o grau. Atès el caràcter profundament interdisciplinari de la història de la ciència, els aspirants poden ser titulats en carreres humanístiques o científiques sense distinció.

Els aspirants han de tenir una bona capacitat de comprensió de l’anglès escrit.

Tots els requisits s’han d’acreditar documentalment en el moment de la preinscripció.

Criteris de selecció

En el cas que la demanda superi el nombre places ofertes (40), es tenen en compte els criteris següents seguint l’ordre de prelació:

  • Expedient acadèmic (50 %)
  • Coneixement d’idiomes (30 %), en particular el nivell d'anglès B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa
  • Si calgués es poden dur a terme entrevistes personals com a complement del procés de selecció (20 %).