Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Una invitació a explorar les dimensions socials i històriques de la ciència, la tecnologia i
la medicina i a preparar-te per a la recerca històrica i la comunicació científica

Admissió Màster Oficial - Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els aspirants al màster hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat o graduat. Atès el caràcter profundament interdisciplinari de la Història de la Ciència, els aspirants poden ser titulats en carreres humanístiques o científiques sense distinció.

A més, els aspirants han de tenir una bona capacitat de comprensió de l'anglès escrit.

Criteris de selecció

En el cas que la demanda superi el nombre places ofertes, es tindran en compte els següents criteris seguint l'ordre de prelació:

  • Expedient acadèmic (50%).
  • Coneixement d'idiomes (30%), en particular el nivell d'anglès: B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.
  • En cas necessari es podran realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció (20%).